• آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • محل برگزاری نمایشگاه کتاب مشخص...

  مدیر عامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی گفت: با عدم جابه جایی زمان برپایی نمایشگاه نفت در مکان دائمی نمایشگاه ها،...
 • محل برگزاری نمایشگاه کتاب مشخص...

  مدیر عامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی گفت: با عدم جابه جایی زمان برپایی نمایشگاه نفت در مکان دائمی نمایشگاه ها،...
 • به جای قهو...

  آفتاب: تاکنون مطالعات متعددی با هدف بررسی چگونگی تاثیر نو...
 • به جای قهو...

  آفتاب: تاکنون مطالعات متعددی با هدف بررسی چگونگی تاثیر نو...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • اوباما حدود 350 نیروی نظامی دی...

  به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد جهت محافظت ا...
 • اوباما حدود 350 نیروی نظامی دی...

  به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد جهت محافظت ا...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • آتش سوزی د...

  به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به ...
 • اجتماعی
 • استانها
 • اقتصادی
 • بین الملل
 • تکنولوژی
 • دانشگاه و حوزه
 • دین و اندیشه
 • سلامت
 • سیاسی
 • فرهنگ و ادب
 • فرهنگی
 • ورزشی
 • آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر دچار دودگرف...
 • تصاویر/ازدحام مردم در خیابان آزادی پس از ح...
 • رشد اقتصاد سبز مهمترین برنامه دولت در حوزه...
 • اختصاص 30 میلیارد ریال برای کمک به ثبت نام...
 • عکس/ خیابان ولی‌عصر در سال 1340...
 • دلایل آمار بالای جراحی زیبایی در ایران ‌...
 • نشریات "9 دی" و "صدا" از هیئت نظارت بر مطب...
 • شرایط احتساب سوابق کارگزاران و پیمانکاران ...
 • عوامل گرایش دختران مجرد به مردان متاهل...
 • عکس/خیابان ولی عصر سال ۱۳۴۰...
 • ماموران پلیس فعال در کشف جرایم و سرقتهای ل...
 • لزوم افزایش تعاونی ها در بخش گردشگری و طبی...
 • طلاب دچار سیاست زدگی نشوند/ حوزه علمیه فعا...
 • ادارات بخشداری آسارا ارزیابی می‌شوند/ در ه...
 • پژوهش سراهای دانش آموزی محل رشد خلاقیت و ن...
 • نهمین همایش جاده ولایت در مشهد آغاز به کار...
 • انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهر یاسوج/ "و...
 • چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد ا...
 • آخرین مدل اتومبیل مکلارن مرسدس/ عکس...
 • تصويب احداث ساليانه 200 هزار واحد مسكوني د...
 • جدول/ قیمت واحدهای مسکونی نوساز در تهران...
 • گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمت تخم مرغ، م...
 • روسیه و چین خط لوله انتقال گاز احداث می‌کن...
 • گزارش ستاد مبارزه با مفاسد به جهانگیری/ با...
 • شرایط جدید پرداخت حقوق به بیکاران...
 • نوبخت: هیچ رقمی از دلارهای آزاد شده وارد ب...
 • گزارش استاندارد درباره روغن پالم در لبنیات...
 • اوباما حدود 350 نیروی نظامی دیگر به عراق ا...
 • حکومت منصور هادی در لبه پرتگاه/ راز اتحاد ...
 • اتحادیه اروپا تا جمعه در خصوص تحریم‌های جد...
 • ابراز نگرانی صهیونیست ها از آغاز حملات موش...
 • تغییر تاکتیک اوکراین در شرق...
 • نتانیاهو باید در کمیته تحقیقات جنگ غزه حاض...
 • داعش عبور از گذرگاه الرطبه را به پرداخت 30...
 • حمله جنگنده‌های آمریکا به نزدیکی سد موصل...
 • آتش بس با حماس انتخاب بدی برای اسرائیل بود...
 • نگاهی بر آنچه که از نمایشگاه IFA 2014 می‌ت...
 • آغاز ثبت نام سومین دوره مسابقات برنامه نوی...
 • کورتنا قادر است واحد‌های پولی و ساعت‌های ک...
 • تصاویر نوزادی که با 4 گوش و 2 بینی به دنی...
 • تبلت نکسوس اچ‌تی‌سی احتمالا از کاور شبیه ب...
 • گوگل مراسمی را برای معرفی تلفن‌های‌هوشمند ...
 • اساسنامه کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و با...
 • بهترین برنامه‌های ریموت دسکتاپ برای آیپد: ...
 • طرح همکدی استان فارس چهارشنبه اجرا می شود...
 • تصویر رندر‌ شده منتسب به گلکسی‌ نوت 4 منتش...
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی به روسای پیشنهادی...
 • تسلیت سرپرست وزارت علوم به مناسبت درگذشت ک...
 • مصوبات شورای گسترش اعلام شد...
 • بسیاری از تربیت شدگان حوزه امروز در دانشگا...
 • دانشجویان پیام نور اینترنتی امتحان می‌دهند...
 • اختصاص هدیه ازدواج 500 هزارتومانی به کارکن...
 • انتشار بیستمین شماره فصلنامه مطالعات تاریخ...
 • ساخت دوباره بارگاه ائمه بقیع(ع) دغدغه مذهب...
 • اديان آسماني از اقدامات گروه هاي تكفيري مب...
 • نشست نقد و بررسی «ترویح الارواح فی تهذیب ا...
 • مدرسه فکری آیت‌ الله جوادی آملی به بهره‌ ب...
 • به جای قهوه، چای بنوشید...
 • چگونه سیگار می‌کُشد/تصاویر...
 • این خوراکی ها ازبینایی محافظت می کنند!...
 • شهریور و مهر بهترین زمان تزریق واکسن آنفلو...
 • نبايد ارتباط با ايران بر پايه تحريم باشد/ت...
 • عکس/صفحه اول روزنامه های امروز چهارشنبه...
 • طراحی استيضاح وزير نيرو در لباس حمايت از م...
 • نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمپین حمایت...
 • تحلیل مشاوران املاک از تاثیر وام 80 میلیون...
 • هیچ مانعی برای توسعه روابط ایران و ویتنام ...
 • ادعای زیباکلام درباره منشا پیامک‌های جسارت...
 • اراده ایران مذاکره و تثبیت حقوق ملت است...
 • واکنش ابوترابی فرد به خبر استیضاح وزیر ارت...
 • لایحه خروج از رکود برای استانداران تشریح ش...
 • از آرمانگرایی طنازانه تا شغل ناصر فیض اگر ...
 • تغییرات مدیریتی در کانون پرورش فکری کودکان...
 • مدرسه رمان شهرستان ادب گامی در راستای بین‌...
 • شب شعر طنز «شوکران و شکر» برگزار می‌شود...
 • جدیدترین شماره «کلید ملی» روی دکه رفت...
 • امضاء تفاهمنامه همکاری میان وزارت ورزش و ت...
 • محل برگزاری نمایشگاه کتاب مشخص شد...
 • نمایش مستند زندگی هوگو چاوز در جشنواره مقا...
 • موافقت با نمایش 6 فیلم در شبکه نمايش خانگی...
 • شهرام ناظری: 30 سال سکوت کردم...
 • بخشی از یادداشت‌های منتشرنشده جلال آل‌احمد...
 • بازدید قائم‌مقام انجمن سینمای دفاع‌مقدس از...
 • «رستاخیز» مجوز اکران گرفت...
 • انتقال مجسمه خیام به نیویورک/ تصاویر...
 • چند درصد تهرانی‌ها اصلاً مطالعه نمی‌کنند؟...
 • سخنرانی عماد افروغ درباره جشنواره مقاومت د...
 • افروزي: مشکل مصدوميت تشکري جدي نيست...
 • آمريکا - ايران؛ واليبال قهرماني جهان (ويد...
 • ایران 3 - آمریکا 2 / قهرمان جهان حریف ایرا...
 • پیروزی شیرین تیم ملی ایران برابر آمریکا/ ق...
 • حمله کلامي اميد نوروزي به وزير ورزش...
 • تصاویر:صفحه اول روزنامه های ورزشی امروز سه...
 • وینگادا: به بازگشت کی‌روش خوشبینم/ او به ف...
 • در برنامه نود ديشب چه گذشت؟...
 • از اعتراف رئیس فدراسیون تا پخش فیلم هندی/ ...
 • آنچلوتي: دي ماريا بخاطر پول به منچستر رفت...

آتش سوزی در خط 4 مترو/ 3 مسافر دچار دودگرفتگی شدند...

به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی قبل آتش سوزی در خط 4 مترو به نیروهای امدادی اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای سه ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه در مترو میدان آزادی اعزام شدند. در این حادثه با خروج دود از یکی از واگن های قطار، مسافران موضوع را به آتش نشانی اطلاع رسانی کردند که با حضور آتش نشانان مشخص شد یکی از  رام های قطار دچار آتش سوزی شد و دود ایستگاه را فرا گرفته است. آتش نشانان تمامی مسافران را از ایستگاه خارج کردند که خوشبختانه  به هیچ مسافری آسیب وارد نشد. پس از وقوع این حادثه 5  دستگاه آمبولانس اورژانس نیز به محل اعزام شدند و در بررسی ها مشخص شد این حادثه به علت نقص فنی و اتصالی سیم برق رخ داده است. حسن عباسی سخنگوی اورژانس تهران در این باره به مهر گفت:  در این حادثه سه نفر دچار دودگرفتگی که دو نفر به صورت سرپایی مداوا و یک نفر به بیمارستان منتقل شد. به گزارش مهر در اطراف خیابان آزادی و اطراف ایستگاه مترو سنگین گزارش شده است.       لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

تصاویر/ازدحام مردم در خیابان آزادی پس از حادثه مترو...

    لینک منبع خبروب سایت خبری الف ...
ادامه مطلب

رشد اقتصاد سبز مهمترین برنامه دولت در حوزه محیط زیست...

آفتاب: دکتر معصومه ابتکار در جلسه شورای اداری استان اردبیل که در سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین برنامه دولت تدبیر و امید در حوزه محیط زیست، رشد اقتصاد سبز بر پایه ضوابط و مقررات زیست محیطی است، افزود: ایران در چند سال گذشته از نظر شاخص‌های محیط زیست وضعیت مناسبی ندارد. وی با بیان اینکه محیط زیست با همه سر و کار داشته و به عنوان زیرساخت در تک تک دستگاهها حضور دارد، تصریح کرد : در موضوع انرژی اسراف کاری ما ایرانیان عیان شده و قابل پنهان کاری نیز نیست. ابتکار خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی استان گفت: مدیران باید ظرفیتهای ملی و استانی را شناسایی کرده و بشناسند و توسعه استان را بر مبنای آن ظرفیتها تعریف کنند. معاون رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه محیط زیست عاملی برای توسعه پایدار است، خاطرنشان کرد: مکان یابی فعالیتهای صنعتی ما باید مبتنی بر ظرفیتهای منطقه باشد، چراکه هم اکنون در ایران 3.5 برابر ظرفیت کشور برداشت می‌کنیم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور پیشگام بودن استان اردبیل در بحث ارگانیک کشاورزی را اتفاقی خوب و خوشحال کننده برای استان دانست و افزود: در استان اردبیل ظرفیتهای بسیاری وجود دارد که از این میان سرمایه اجتماعی استان بسیار بالاست و م...
ادامه مطلب

اختصاص 30 میلیارد ریال برای کمک به ثبت نام کودکان در معرض آسیب در مدارس/ راه اندازی م...

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در نشست تخصصی سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودکان آسیب پذیر که روز سه شنبه برگزار شد افزود: در نشست امروز سایت گفتگوی اجتماعی رونمایی شد و در این سایت از نظرات کارشناسان در موضوعات مختلف اجتماعی مانند کودکان کار و خیابان، مهد های کودک، اعتیاد، زنان آسیب دیده و ... استفاده خواهد شد و مباحث علمی نیز مطرح می شود. وی گفت: دولت معتقد است حل مسائل در حوزه اجتماعی را باید به کمک نهادهای اجتماعی حل کرد و سیاست ما کمک به این نهادها و استفاده از نظرات آنان در طرح ها و برنامه ریزی ها است. وی با اشاره به اینکه برای کمک به سیاست گذاری باید وظایف به نهادهای اجتماعی سپرده شود گفت: اجتماعی کردن فعالیت ها و مبارزه با آسیب های اجتماعی توسط خود جامعه بخشی از سیاست های دولت است و در همین راستا سایت گفتگوی اجتماعی راه اندازی شد. ربیعی گفت: در نشست امروز مباحثی مانند آموزش کودکان کار ، افزایش مهارت و توانمندی نهادهای مدنی ، کودکان فاقد شناسنامه ، ساده کردن مراحل صدور مجوز  برای این نهادها ، آموزش های فنی و حرفه ای به کودکان و ... مطرح شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که این مشکلات با همکاری نهادهای مدنی و وزارت رفاه برطرف شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتما...
ادامه مطلب

عکس/ خیابان ولی‌عصر در سال 1340...

لینک منبع خبروب سایت خبری الف ...
ادامه مطلب

دلایل آمار بالای جراحی زیبایی در ایران ‌...

آفتاب: یک روانشناس معتقد است: دلیل اصلی تمایل بالا به جراحی‌های زیبایی خصوصا جراحی بینی در ایران نابسامانی‌های روانشناختی است. دکتر سعید عسگری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آمار بالای جراحی‌های زیبایی در ایران، اظهار کرد: اینکه انسان زیباطلب است و هر زیبایی را دوست دارد، امری عادی و پسندیده است، اما در بسیاری از موارد زیبایی‌های ظاهری جای خود را به زیبایی‌های درونی می‌دهد. وی با بیان اینکه باید از این مرحله گذر کنیم و زیبایی‌های درونی در اولویت ما باشد، تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث بالا رفتن آمار جراحی‌های زیبایی می‌شود، توجه بیش از حد به زیبایی ظاهری است. این استاد دانشگاه، نابسامانی‌های روانشناختی را از جمله دلایل آمار بالای جراحی زیبایی در ایران دانست و تصریح کرد: احساس کهتری، اعتماد به نفس ضعیف و عدم حرمت به خود از جمله این نابسامانی‌ها‌ست. عسگری خاطرنشان کرد: در برخی موارد که فرد به دلیل سانحه، تصادف، شکستگی، سوختگی و... به عمل جراحی نیاز پیدا می‌کند، انجام آن لازم است، اما در سایر موارد ضرورتی ندارد و هزینه‌های زیاد اضافی را تحمیل می‌کند. وی در خصوص پیامدهای این وضعیت نیز افزود: در برخی موارد ممکن است نتیجه عمل جراحی مطابق میل فرد نباشد و به مشکلات روح...
ادامه مطلب

نشریات "9 دی" و "صدا" از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفتند...

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، در جلسه مورخ 10/6/93 هیئت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 65 نشریه و 2 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسوولی 49 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت. همچنین در این جلسه، به نشریات « کلید سیاست» به استناد بند های 8 و 11 ماده 6  قانون مطبوعات، «صدا» به استناد بند 8  ماده 6  قانون مطبوعات و «9 دی» به استناد بندهای 8 و 11 ماده 6  قانون مطبوعات و تبصره 2 ماده 5  قانون مطبوعات تذکر داده شد. برای مشاهده جدول نشریاتی که مجوز گرفتند، اینجا کلیک کنید. انتهای پیام/ لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

شرایط احتساب سوابق کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی...

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قانون بودجه سال 93 کل کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی موظف شده است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند (موضوع جزء «و» بند 16 قانون بودجه سال 89 کل کشور) را پس از واریز حق‌بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت‌پوشش قراردهند. در اجرای این از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد؛ قانون وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی و اموراقتصادی و دارائی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند 64 قانون بودجه سال 91 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است. بر این اساس، سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تشکیل جلسات متعدد در سال 92و 93 و با اخذ اطلاعات کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی شاغل، محاسبات بیمه‌ای تعداد 6 هزار و88 نفر  از آنها که به تأیید شرکت مخ...
ادامه مطلب

عوامل گرایش دختران مجرد به مردان متاهل...

روزنامه خراسان با مطرح کردن مشکل یکی از مخاطبان به بررسی آثار زیانبار آن پرداخته است: دختری ۲۷ ساله‌ام. با مردی ۳۱ ساله که همسر و فرزند دارد، آشنا شده‌ام. ۵ سال است که با هم دوست هستیم و به یکدیگر خیلی علاقه داریم. نمی‌توانم به جدا شدن از او فکر بکنم. خیلی عذاب می‌کشم و گریه می‌کنم. مانده‌ام چه کار کنم؟ سوال شما بسیار کلی است و در آن مشخص نکردید که به دنبال چه هستید؟ آیا از این ارتباط رنج می‌برید و به دنبال قطع آن هستید یا به دنبال راه حلی برای کنترل احساسات و درمان وابستگی شدیدتان به آن آقا هستید یا اصلاً می‌خواهید راهی برای ارتباط مشروع و ازدواج با وی پیدا کنید؟ در هر صورت برای ارائه پاسخ مفید، جامع و کاربردی که تصمیم منطقی و درست شما را در پی داشته باشد، در ادامه توصیه‌هایی به شما خواهیم داشت. قرار گرفتن در نقش همسر دوم متاسفانه موضوع دوستی با مردان متاهل به عنوان یک پدیده اجتماعی گریبانگیر بعضی از خانم‌های مجرد و مطلقه شده و در حقیقت یک آسیب اجتماعی است. درخور ذکر است که ارتباط دختر با مرد متأهل، خلاف شرع و حرام است. با این حال گرفتار شدن در دام زیاده خواهی بعضی مردان، قرار گرفتن در جایگاه همسر دومی و چندمی ...
ادامه مطلب

عکس/خیابان ولی عصر سال ۱۳۴۰...

لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

ماموران پلیس فعال در کشف جرایم و سرقتهای لرستان تجلیل شدند...

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری فرمانده انتظامی استان لرستان ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از ماموران فعال در عملیات های اخیر در استان گفت: کشف سریع جرائم و برخورد با اخلال گران نظم و امنیت از اولویت های اساسی فرمانده انتظامی استان است. وی ادامه داد: در این راستا امروز از تعداد 12 نفر از نیروهای فعال در زمینه دستگیری سارقان و قاتلان مسلح در استان تجلیل به عمل آمد. سردار قنبری با بیان اینکه مجموعه فعالیت این عزیزان موجب رضایت و خشنودی مردم در استان شده است، تصریح کرد: جان فشانی ها و از خودگذشتگی های این ماموران قابل تقدیر و ستایش است و به یقین آنها پاداش خود را در آخرت و از خداوند منان دریافت می کنند. فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه قاتلان مسلح شهرستان دورود با اشرافیت اطلاعاتی نیروهای انتظامی این شهرستان شناسایی شدند عنوان کرد: متهمان این پرونده در یک درگیری مسلحانه و بدون اینکه آسیبی به ماموران نیروی انتظامی وارد شود این قاتلان را دستگیر و روانه زندان شدند. سردار قنبری در خصوص جزئیات عملیات دستگیری سارقان احشام نیز گفت: پنج نفر سارقی که اقدام به سرقت 120 رأس گوسفند و 21 رأس بز از یک پیرمرد عشایری کرده بودند در کوههای منطقه بهرام کش حد فاصل کاکاش...
ادامه مطلب

لزوم افزایش تعاونی ها در بخش گردشگری و طبیعت/ اشتغال 55 هزار نفر در تعاونی های آذربای...

به گزارش خبرنگار مهر، میراحد حسینی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن هفته تعاون اظهار داشت: روحیه همنوایی و مشارکت عمومی در استان بیش از سایر استان ها قابل مشاهده است که به سبب این مهم باید تعداد تعاونی ها را افزایش دهیم. وی افزود: ایجاد و تأسیس تعاونی ها اولویت نخست کاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی قرار گرفته و امیدواریم با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در استان، تعاونی ها از حیث کمی افزایش دهیم. حسینی با بیان اینکه افزایش تعداد تعاونی های گردشگری و طبعیت در استان ضروری است، ادامه داد: افزایش تعاونی های توریست درمانی، فناوری و قطعات خودرو، چرم، سهام عام، تعاونی های مصرف و همچنین تعاونی دانش بنیان در اولیت های بعدی قرار دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. وی در ادامه با اشاره به اشتغال 55 هزار و 400 نفر به صورت مستقیم در بخش تعاون در استان، اظهار داشت: در سال گذشته 571 مورد نظارت در بخش تعاونی صورت گرفته و 125 مورد شکایت نیز در این بخش رسیدگی شده است. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه با بیان اینکه تا پایان سال 92، چهار هزار و 419 تعاونی در استان ایجاد شده است، افزود: تا پایان سال گذشته یک میلیون و 574 هزار...
ادامه مطلب

طلاب دچار سیاست زدگی نشوند/ حوزه علمیه فعال و پاسخگو می‌خواهیم...

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری غروب دوشنبه در نشست مطبوعاتی آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال تحصیلی حوزه‌های علمیه سراسر کشور روز یکشنبه 16 شهریور همزمان با سالروز میلاد با سعادت امام رضا(ع) با سخنرانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید و با حضور طلاب و فضلاب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه آغاز خواهد شد. وی افزود: در سالهای اخیر سازماندهی بهتری در حوزه‌های علمیه از نظر ساختار و تشکیلات، نظارت مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و همچنین سیاستگذاری توسط شورای عالی مدیریت حوزه علمیه را شاهد بودیم. عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به پایان دوره دو ساله اول مدیریت خود در حوزه و آغاز دو سال دیگر مدیریتش اظهار داشت:  در طی این دو سال در زمینه های مختلف سعی کردیم گام‌هایی را در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید و بزرگان حوزه برداریم و امروز بسیاری از نگاه‌ها متوجه حوزه علمیه است و دانشگاهیان و فرهیختگان هم به خروجی و محصولات حوزه توجه دارند. وی بیان داشت: مراحل مختلف تدوین سند چشم انداز حوزه در حال تدوین است که در این سند افق‌های آینده حوزه با راهبردمداری ...
ادامه مطلب

ادارات بخشداری آسارا ارزیابی می‌شوند/ در هر شرایطی باید پاسخگو باشیم...

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبداللهی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه دستگاههای اجرایی بخش آسارا با تقدیر از عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی بخش اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم ارزیابی ادارات در ارائه خدمات و پاسخگو بودن در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود است و پس از این ادارات این بخش از سوی بخشداری ارزیابی خواهند شد. عبدالهی تصریح کرد: کارکنان باید اصول اخلاق اداری اعم از خدمت به مردم، پذیرش مسئولیت، نظم و ترتیب، امانتداری، پیگیری و پایبندی به قراردادها و عهود را رعایت کنند. وی با اشاره به اینکه افراد در هر دستگاه اجرایی باید امانت دار مردم باشند، افزود:‌‌ هر مسئولی با توجه به مسئولیتی که دارد باید امانت دار باشد و کار نوعی امانت است که به عهده‌ کارفرما یا کارمند گذاشته شده است و او باید به بهترین شکل آن را انجام دهد تا بتواند رضایت خدا و خلق خدا را جلب کند. این مقام مسئول تصریح کرد: کارهای اداری و البته تمام کارها با پیگیری و تلاش جدی صورت می‌گیرد. باید به خواست‌ها و مطالبات مردم رسیدگی کرد و آن را به نتیجه رساند. نظام اداری باید به گونه‌ای باشد که مردم به راحتی و به سرعت به خواسته‌هایشان بر...
ادامه مطلب

پژوهش سراهای دانش آموزی محل رشد خلاقیت و نوآوری دانش آموزان است...

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمایت میرزاده قبل از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح پژوهش سرای شهیداحمدی روشن کلیبر، بیست ونهمین پژوهش سرای دانش آموزی استان گفت: ما در زمینه تکنولوژی و تولید علم و ثروت در مقایسه با کشورها ی پیشرفته جهان خیلی عقب هستیم و برای رسیدن به سطح این کشورها چاره ای جز استفاده از راه های میان بر نداریم. وی ادامه داد: تحقیق و پژوهش یک فعالیت منظم وعلمی برای رسیدن به پاسخ سوالات و مسائل موجود بوده و پژوهش سرا محل دانش آموزانی است که مساله و سوال داشته باشند نه دانش آموزان مدارس خاص و کلاسهای تست زنی برای کنکور، چرا که این گونه مدارس و کلاسها اجازه طرح سوال و تحقیق را از بچه های ما گرفته و مانع رشد خلاقیت، ابتکار و نوآوری این عزیزان می شوند. میرزاده با اشاره به نقش پژوهشسراها در روند علمی دانش آموزان گفت: پژوهش سراهای دانش آموزی مکملی برای برنامه های درسی به منظور ارتقای سطح علمی و عملی دانش آموزان در زمینه پرورش وشکوفایی استعدادهای بالقوه آنان است. وی افزود: پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان ندارد و این مکان ها و فضاهای تحقیقاتی نقش تعیین کننده ای در رشد خلاقیت و ابتکار دانش آموزان و در نهایت تولید علم وفن آوری دارند. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

نهمین همایش جاده ولایت در مشهد آغاز به کار می‌کند...

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ، در این همایش که از ساعت 9 صبح  روز چهارشنبه 12 شهریورماه جاری در سالن فردوسی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار خواهد شد مهمترین موضوعات مرتبط با مسیر حرکت کاروان حضرت امام رضا(ع)، به صورت کاربردی تبیین و ظرفیت های این مسیر بررسی خواهد شد. این همایش با پیام مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و ر ئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع سدتی و گردشگری آغاز و در این مراسم مهمانانی از مشهد و تهران حضور دارند. این همایش به موضوع حرکت تاریخی حضرت امام رضا(ع)، از مدینه به مرو به ویژه حضور پربرکت امام در ایران و مسیر جغرافیایی و شکل گیری تمدن شیعی، آثار و ابنیه تاریخی، مذهبی و قدمگاه‌های مسیر، احیاء و کاربری فرهنگی مسکونی برخی از این آثار و سایر بسترهای گردشگری می پردازد. انتهای پیام/ ب لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهر یاسوج/ "وظیفه شناس" ابقا شد...

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر یاسوج که شامگاه یکشنبه به میزبانی فرمانداری بویراحمد برگزار شد، اعضای جدید برای مدت یک سال انتخاب شدند. در این نشست "شیروان وظیفه‌شناس" با کسب شش رای از 11 رای در سمت رئیس این شورا ابقا شد. همچنین "هدایت اکبری" با شش رأی نیز به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج انتخاب و در سمت سابق خود باقی ماند. در این جلسه "محسن مفتح" و "خدابخش امیری" نیز به ترتیب با کسب شش رأی از ۱۱ رأی به عنوان منشی اول و خزانه‌دار انتخاب شدند. همچنین "زهرا زمانی" با کسب شش رأی به عنوان منشی دوم شورای اسلامی شهر یاسوج انتخاب شد. در پایان این نشست هوشنگ یاری پور فرماندار بویراحمد بر همدلی هرچه بیشتر اعضای شورای شهر برای رفع مشکلات عدیده شهر یاسوج تاکید کرد. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد افتتاح شد...

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو ، قطعات و صنایع وابسته عصر امروز با حضور بیوک علی مرادلو مشاور وزیر صنعت، معدن  و تجارت در امور خودرو آغاز بکار کرد. در این نمایشگاه 150 شرکت داخلی از خراسان رضوی، شمالی و حنوبی، تهران ، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، شیراز، یزد ، مرکزی ، گیلان و مازندران در کنار نمایندگی های خارجی خودروسازانی از کره جنوبی، ژاپن، چین، فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا و ترکیه در این نمایشگاه حضور دارند. همچنین محمد جمیل صفری مدیر سالن سایپا در این نمایشگاه نیز در جمع خبرنگاران از رونمایی چهار محصول جدید سایپا با نامهای زاینا، آریو، هیرکانی و CS35 خبر داد و گفت: خودروسازی چانگان که جوینت ونچر خودروسازی فورد و برلیانس که جوینت ونچر بی ام وی است در این نمایشگاه حضور دارند. وی اظهار داشت: در مجموع 20 محصول سواری و 13 محصول تجاری گروه خودروسازی سایپا در این نمایشگاه حضور دارند. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

آخرین مدل اتومبیل مکلارن مرسدس/ عکس...

لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

تصويب احداث ساليانه 200 هزار واحد مسكوني در روستاها...

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي كه امروز در نشست شوراي هماهنگي مسكن سخن مي‌گفت، با اشاره به اينكه 620 هزار واحد مسكن روستايي در حال حاضر كمبود داريم، اظهار داشت: براساس برنامه ارائه شده در هيأت دولت و  تصويب آن، دو ميليون و 600 هزار واحد مسكوني در 13 سال احداث خواهد شد. وزير راه و شهرسازي بيان داشت: براي احداث هر واحد مسكوني در روستاها 15 ميليون تومان تسهيلات به نرخ 5 درصد و پرداخت مابه التفاوت سود توسط دولت به عنوان يارانه در نظر گرفته شده كه براي امسال نيز ساخت 200 هزار واحد مسكوني پيش بيني شده است. وي افزود: در افق 1405 حداقل 70 درصد مسكن‌هاي روستايي در برابر زلزله مقاوم خواهند شد، همچنين در جلسه اخير هيأت دولت طرح‌هاي هادي روستايي و محيط زيست روستايي و موارد ديگر مورد توجه قرار گرفت. آخوندي در ادامه سخنانش در نشست شوراي هماهنگي مسكن با اشاره به زلزله اخير در ايلام، تصريح كرد: براساس برآورد اوليه كه همچنان آمارگيري ادامه داد، 6000 واحد مسكوني نياز به نوسازي دارد و بيش از 7000 واحد بايد تعمير شوند كه هيأت وزيران براي ساخت هر واحدمسكوني مبلغ 25 ميليون تومان و تعمير 10 ميليون تومان اختصاص داد. وي اعلام كرد: هيأت وزيران براي آغاز سري...
ادامه مطلب

جدول/ قیمت واحدهای مسکونی نوساز در تهران...

منبع: فارس لینک منبع خبروب سایت خبری الف ...
ادامه مطلب

گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمت تخم مرغ، میوه و چای...

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به هفتم شهریورماه جاری را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ 43 قلم کالا در 11 گره کالایی منتشر شد. در هفته مورد گزارش نرخ 6 گروه کالایی حبوب، تخم مرغ، سبزی های تازه، گوشت مرغ، قند وشکر و چای افزایش، نرخ دو گروه کالایی میوه های تازه و روغن نباتی کاهش یافته و نرخ سه گروه کالایی لبنیات، برنج و گوشت قرمز ثابت مانده است. لبنیات و تخم مرغ در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 7 درصد افزایش داشت و شانه ای 88000 الی 110000ریال فروش می رفت. برنج و حبوب در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود معادل 0.3 درصد، لوبیا سفید 0.6 درصد و لوبیا قرمز 0.1 درصد کاهش ولی قیمت بقیه اقلام این گروه بین 0.7 درصد تا 1.2 درصد افزایش یافت. میوه ها و سبزی های تازه در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انجیر عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان م...
ادامه مطلب

روسیه و چین خط لوله انتقال گاز احداث می‌کنند...

روسیه و چین کار احداث خط لوله جدید انتقال گاز را آغاز کرده اند که دو کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد. به گزارش تسنیم به نقل از بی بی سی، عملیات احداث خط لوله جدید انتقال گاز بین روسیه و چین با برگزاری مراسمی در شهر یاکوتسک در منطقه سیبری آغاز شده است. بر اساس این گزارش شرکت ملی نفت چین موسوم به سی ان پی سی موافقت خود را با خرید ۴۰۰ میلیارد دلار گاز طبیعی از شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده است. روسیه قصد دارد هر سال ۳۸ میلیارد متر مکعب گاز در مدت ۳۰ سال به چین صادر کند. این قرارداد موجب کاهش وابستگی روسیه به خریداران اروپایی خواهد شد. این در شرایطی است که اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی را علیه روسیه اعمال کرده است. در این مراسم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ژانگ گائولی معاون نخست وزیر چین حضور داشتند. معاون نخست وزیر چین در این مراسم گفت: چین ساخت این خط لوله در داخل مرزهای خود را در شش ماه نخست ۲۰۱۵ میلادی آغاز خواهد کرد. نخستین محموله گاز روسیه قرار است اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی به چین صادر شود. طی ده سال گذشته چین گاز مورد نیاز خود را از کشورهای دیگری وارد کرده است. ترکمنستان هم اکنون بزرگترین تامین کننده گاز مورد نیاز چین به شمار می رود. سال گذشته نیز چین واردات ...
ادامه مطلب

گزارش ستاد مبارزه با مفاسد به جهانگیری/ بازگشت پرونده معدن به مرجع قضایی...

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت، جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور اسدالهی نماینده مجلس شورای اسلامی، سرقینی معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اعضا ستاد شامل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تشکیل شد و نتایج پیگیری های انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رئیس دبیرخانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. متن توضیحات کاظم پالیردار، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیی جمهور بدین شرح است: 1) براساس توضیحات ارائه شده مشخص شد پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750 هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ 85.09.30 و در دولت های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع و نهایتا در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 91...
ادامه مطلب

شرایط جدید پرداخت حقوق به بیکاران...

به تازگی نیز برخی مسئولان کارگری از حذف نمایندگان کارگری از کارگروه های تشکیل شده در اینباره سخن گفته اند و عنوان شد: از ابتدا نماینده ای از کارفرمایان در این کارگروه ها حضور نداشته است و تصمیم گیری یکجانبه تامین اجتماعی و وزارت کار منجر به مخدوش شدن ۳ جانبه گرایی در تصمیم گیری ها خواهد شد. به گزارش مهر، کارگروه هایی به دنبال نهایی کردن شیوه نامه جدید عملکرد صندوق بیمه بیکاری و سخت تر کردن شرایط استفاده نیروهای اخراجی بنگاهها از منابع این صندوق و جبران کسری منابع آن هستند. پذیرش اجباری مشاغلی که صندوق معرفی می کند بدون در نظر گرفتن بُعد مسافت و همچنین هم عرضی آن با شغل قبلی از جمله این موارد بوده که قرار است به عنوان شروط جدید استفاده از منابع صندوق بیمه بیکاری مطرح شود. قانون برای روز مبادای کارگران و در زمان بیکار شدن غیرارادی آنها صندوقی را پیش بینی کرده که هر ماهه منابعی از طریق کارفرمایان و خود کارگران به آن صندوق ریخته می شود تا در زمان نیاز بتوان از ذخیره آن برای پرداخت به کارگران تا زمان پیدا شدن کار جدید استفاده کرد. همچنین سهمی نیز برای دولت ها پیش بینی شده تا از این طریق بتوان منابع این صندوق را تقویت کرد و امکان بهتری برای حمایت از مشمولان قانون کار در زمان...
ادامه مطلب

نوبخت: هیچ رقمی از دلارهای آزاد شده وارد بودجه نشد...

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیش‌بینی دولت از رشد اقتصادی شش ماهه ابتدای سال را یک درصد عنوان کرد و گفت: از ۴.۲ میلیارد دلار منابع مالی آزاد شده ایران هیچ رقمی وارد بودجه نشده است. به گزارش فارس، نشست خبری محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیرامون عملکرد یکساله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور امروز در ساختمان اصلی این معاونت برگزار شد. او گفت: طبق بررسی‌های مرکز آمار، برآوردهای اولیه از رشد اقتصادی نیم درصدی طی ۶ ماهه اول امسال حکایت دارد. نوبخت ادامه داد: البته این رقم تا پایان ماه جاری نهایی می‌شود و پیش‌بینی ما این است که طی ۶ ماهه اول امسال بیش از یک درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و این رقم تا پایان سال به نزدیک ۲ درصد خواهد رسید. او با بیان اینکه در صورت در نظر گرفتن وضعیت فعلی، تمام اعتبارات عمرانی استانی در سال جاری اختصاص خواهد یافت، گفت: همچنین پیش‌بینی می‌کنیم همه طرح‌هایی که قابلیت اتمام در سال جاری را داشته باشند در حال حاضر ۲۴۶ طرح هستند و تا پایان سال به طور کامل تخصیص اعتبار می‌شوند. نوبخت با بیان اینکه طی سال جاری اعتبارات تبصره ۲۲ مربوط به برقر...
ادامه مطلب

گزارش استاندارد درباره روغن پالم در لبنیات/ نتیجه آزمایش بر روی 60 نمونه...

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم بیات گفت: 60 نمونه از محصولات لبنی، شیر و ماست را از سطح بازار استان تهران جمع آوری و آزمایش کردیم که از 12 استان در سطح استان عرضه شده بود. از این 60 نمونه 9 نمونه مربوط به خانه، 20 نمونه شیر و 24 نمونه انواع ماست و 9 نمونه مربوط به پنیر بود که پس از بررسی و آزمایش مشخص شد در سطح همه واحدهای تولیدی در سطح استان تهران مشکلی از لحاظ استفاده از روغن پالم وجود ندارد و فقط یک مورد ماست مشکل داشت که مربوط به یکی از استان ها و در مرحله صحه گذاری است. مدیرکل استاندارد استان تهران اظهارداشت: همچنین 2 مورد پنیر مشکل داشت که مربوط به خارج از استان تهران است. از آنجا تشخیص اسید پالمتیک بسیار مشکل است و باید با سایر نتایجی که از استان های دیگر می رسد در ستاد مرکزی سازمان ملی استاندارد صحه گذاری شود، همه نتایج را به سازمان ملی استاندارد و به مدیر مربوطه در دو استان مربوط منعکس کردیم تا با دقت بیشتری بررسی شود. بیات افزود: شیر و ماستی را که در سطح استان تهران عرضه می شود مردم با خیال راحت استفاده کنند. هیچگونه جای نگرانی در اینباره وجود ندارد و مطمئن باشند با هرگونه تخلف به شدت برخورد می کنیم. 24 دی 92 در واحدی استفاده از روغن پالم گزارش شد که برخورد و مدیر کن...
ادامه مطلب

اوباما حدود 350 نیروی نظامی دیگر به عراق ارسال می‌کند...

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد جهت محافظت از ساختمان‌های دیپلماتیک و کارمندان این کشور در بغداد حدود 350 نیروی نظامی دیگر را به این کشور اعزام می‌کند.  در حال تکمیل...  لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

حکومت منصور هادی در لبه پرتگاه/ راز اتحاد اقشار مختلف مردم یمن...

"عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور یمن امروز در نشستی در کاخ ریاست جمهوری در صنعاء برگزار شد، از برکناری دولت "محمد سالم باسندوه" که پیش از این نخست وزیر بود، خبر داد. وی همچنین با اعلام کاهش جزئی قیمتهای سوخت، از مهلت یک هفته ای برای تشکیل دولت خبر داد. مردم یمن با اعتراض شدید به این تصمیمات، آن را پاسخگوی مطالبات خود ندانسته و بار دیگر از تشدید تظاهرات ضدحکومتی خبر دادند. در همین حال از اردوگاههای اطراف صنعاء خبر می رسد که شمار معترضان که از اقصی نقاط این کشور در حال ورود به این اردوگاهها هستند، هر لحظه بیشتر می شود. منابع آگاه از برگزاری تظاهرات در برخی مناطق پایتخت یمن در اعتراض به پیشنهاد مطرح شده از سوی رئیس جمهور نیز خبر می دهند. در استان صعده نیز مردم با اعلام آغاز سومین مرحله از اعتراضات ضدحکومتی، تاکید کردند که تا رسیدن به خواسته های خود از تظاهرات دست نمی کشند. مردم در این تظاهرات تاکید کردند: در صورت عدم پاسخگویی دولت به مطالبات مطرح شده، گامهای محکم تر و شدیدتری را برداشته و حقوق خود را از ظالمان و فاسدان با قدرت بازپس می گیرند. تصویری از اعترضات امروز در همین رابطه "حسن هانی زاده" کارشناس ارشد امور خاورمی...
ادامه مطلب

اتحادیه اروپا تا جمعه در خصوص تحریم‌های جدید روسیه تصمیم می‌گیرد...

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ایتارتاس، فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا که قرار است مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا شود، تصریح کرد: کمیسیون اروپا تا روز چهارشنبه بسته ای از تحریم های جدید علیه روسیه را ارائه خواهد کرد که 4 بخش اقتصاد روسیه از جمله بخش های دفاعی و مالی را هدف قرار خواهد داد. بر اساس این گزارش وی در ادامه افزود: من فکر می کنم تحریم ها بخشی از یک راهبرد سیاسی هستند. شرایط اوکراین بیشتر و بیشتر دراماتیک می شود. وزیر خارجه ایتالیا گفت: ما لازم است تا با قوی ترین راهکار ممکن واکنش نشان دهیم. موگرینی در نشست روز شنبه رهبران اروپایی در بروکسل به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزیده شده و قرار است در ماه اکتبر جانشین کاترین اشتون شود. انتهای پیام/پ لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

ابراز نگرانی صهیونیست ها از آغاز حملات موشکی از کرانه باختری...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "موشه یعالون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مورد تهدید شهرک های صهیونیست نشین از سوی کرانه باختری هشدار داد. وی امروز سه شنبه طی اظهاراتی در یک کنفرانس اقتصادی در تل آویو در مورد آینده مذاکرات با طرف فلسطینی هشدار داد. یعالون با اشاره به شروط فلسطینی ها برای پایان دادن به مقابله نظامی از جمله عقب نشینی رژیم صهیونیستی از کرانه باختری گفت این اقدام شهرک های صهیونیست نشین را در معرض موشک های مقاومت قرار می دهد. این مقام اسرائیلی تاکید کرد در صورت عقب نشینی این رژیم از کرانه باختری فرودگاه بن گوریون تل آویو، مستقیما در تیررس موشک های فلسطینی خواهد بود. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد: در مذاکره با طرف فلسطینی به ویژه در مواردی که صحبت از عقب نشینی ارتش اسرائیل است، نباید فراموش کرد که هر جا ارتش عقب نشسته است، گروه های افراطی جایگزین شده اند. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

تغییر تاکتیک اوکراین در شرق...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، والری هلتی وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد ارتش این کشور به منظور جلوگیری از عقب نشینی بیشتر ارتش در مناطق شرقی اوکراین از تغییر تاکتیک نیروهای نظامی اوکراین خبر داد. وی با متهم کردن روسیه به تهاجم تمام عیار به اوکراین گفت: دیگر ارتش در شرق تلاش نخواهد کرد تا شورشی ها را از مواضع خود عقب براند بلکه بیشتر سعی خواهد کرد به دفاع از خود بپردازد. وزیر دفاع اوکراین با متهم کردن روسیه به تهاجم تمام عیار به اوکراین مدعی شد: ما باید سریعا توان خود را در برابر روسیه بازسازی کنیم زیرا روسیه نه تنها با استفاده از تروریست ها در حال تثبیت خود در مناطق از قبل اشغال شده است بلکه در تدارک حمله به دیگر مناطق اوکراین است. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

نتانیاهو باید در کمیته تحقیقات جنگ غزه حاضر شود...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع صهیونیستی از لزوم حضور "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژِیم صهیونیستی در کمیته تحقیقات جنگ غزه خبر می دهند. بنابراین گزارش، پس از شکست صهیونیستها در جنگ غزه ، آنان هم اکنون در پی یافتن مقصر هستند و در این راستا موضوع بازخواست نتانیاهو مطرح شده است. این در حالی است که نتانیاهو پس از برقراری آتش بس مدعی پیروزی خود و شکست مقاومت اسلامی فلسطین شده بود. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

داعش عبور از گذرگاه الرطبه را به پرداخت 300 دلار منوط کرد...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، گروه تروریستی داعش در تازه ترین اقدام تجاوزکارانه خود بر گذرگاه الرطبه در عراق سیطره پیدا کرد و عبور رانندگان کامیون ها از آن را منوط به پرداخت جزیه کرد. شماری از رانندگان کامیون های موجود در عراق در این رابطه اعلام کردند که تروریست های داعش آنها را به پرداخت 300 دلار برای عبور از گذرگاه الرطبه مجبور کرده اند. در هیمن راستا "علی المیالی" معاون دوم استاندار کربلا اظهار داشت: ورود به عراق از طریق گذرگاه الرطبه تاکنون ادامه دارد اما ورود از طریق تروریست های داعش صورت می گیرد و رفتار این افراد با مردم مبتنی بر طایفه گرایی است یعنی کسانی که شیعه هستند به محض نزدیک شدن به این گذرگاه کشته می شوند و کسانی که اهل تسنن هستند نیز با پرداخت 300 دلار مجوز عبور پیدا می کنند.   لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

حمله جنگنده‌های آمریکا به نزدیکی سد موصل...

آفتاب: به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که ارتش آمریکا دست به حملات هوایی جدیدی به پایگاه‌های داعش در نزدیکی سد استراتژیک موصل زده است. 115 حمله جنگنده های آمریکایی به پایگاه داعش از هشتم اوت به گزارش ایسنا، پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این حملات جنگنده‌ها و پهپادها، یک خودروی وابسته به داعش و پایگاه‌های آموزشی آنها و سلاح و تجهیزاتشان منهدم شد. وزارت دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد که جنگنده‌های آمریکایی دست به حملاتی علیه اعضای داعش در نزدیکی منطقه محاصره شده آمرلی واقع در شمال عراق زده و کمک‌های بشر دوستانه‌ای را برای غیرنظامیان به این منطقه فرستادند. سخنگوی پنتاگون نیز اعلام کرد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا اجازه این عملیات را داده است تا اعضای داعش نتوانند به ساکنان آمرلی حمله کنند. وی افزود که هواپیماهای آمریکایی به همراه هواپیماهایی از انگلیس و فرانسه کمک هایی برای مردم امرلی فرستادند. ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد که جنگنده های آمریکایی از آغاز عملیات خود علیه اعضای داعش که از هشتم اوت آغاز شد دست به 115 حمله به پایگاه های داعش زدند. آغاز عملیات نظامی ارتش عراق برای پایان محاصره آمرلی همزمان نیر...
ادامه مطلب

آتش بس با حماس انتخاب بدی برای اسرائیل بود...

به گزارش خبرگزاری مهر، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با انتقاد از توافق آتش بس بین این رژیم و حماس گفت با این کار بهترین فرصت برای نابودی حماس و جایگزینی یک گروه سیاسی میانه رو در نوار غزه از دست رفت. وی در گفتگو با برنامه "فرید ذکریا" مجری شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا با این ادعا که حمله نظامی به غزه باید منجر به نابودی مقاومت می شد تاکید کرد آتش بس فراگیر در غزه، حملات نظامی 7 هفته ای ارتش اسرائیل به این منطقه را بی نتیجه گذاشت. لیبرمن هدف از این حمله را نه اشغال مجدد غزه بلکه یافتن راهی مناسب برای پایان دادن به درگیری های سال های اخیر با حماس دانست. این سیاستمدار راست گرای افراطی در ادامه مدعی شد حماس تفاوتی با دیگر گروه های تروریستی که منطقه را تهدید می کنند، ندارد. وی با اشاره به سخنان اخیر "اسماعیل هنیه" معاون رئیس دفتر سیاسی حماس گفت این سخنان موضع حماس را روشن کرده است که همانا از بین بردن اسرائیل است. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی که یک بار به خاطر به جریان افتادن پرونده های فساد مالی ناچار به کناره گیری از این سمت شده است، بدون اشاره به بمباران وحشیانه خانه های غزه توسط ارتش اسرائیل، مدعی شد علت اصلی این حملات شلیک موشک ها...
ادامه مطلب

نگاهی بر آنچه که از نمایشگاه IFA 2014 می‌توان انتظار داشت...

نمایشگاه IFA که همین هفته در برلین برگزار خواهد شد یکی از بزرگترین و در عین حال منحصر بفردترین رویدادهای مرتبط با کالاهای الکترونیک مصرفی جهان است. در این نمایشگاه مجموعه بزرگی از ماشین‌های لباسشویی، ماشین‌آلات دوخت و لوازم آشپزخانه در معرض نمایش و معرفی قرار خواهند گرفت که البته گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند نیز جایگاه ویژه‌ی خود را دارند. ما در زومیت بصورت عمومی بر روی دسته‌ی دوم تمرکز داشته و در این مقاله به معرفی آنچه که احتمالا در این نمایشگاه می‌توانیم انتظارش را داشته باشیم خواهیم پرداخت. بنابراین اجازه دهید بصورت مستقیم به سراغ گجت‌ها و ابزارهای هوشمندی برویم که طی روزهای آینده‌ به طور کامل با آن‌ها مواجه و آشنا خواهیم شد. گوشی‌های هوشمند تا پیش از سال 2011، تعداد بسیار اندکی از کمپانی‌ها به معرفی گوشی‌های هوشمند و تبلت در نمایشگاه IFA می‌پرداختند. تنها تعداد انگشت‌شماری از تولیدکنندگان گوشی زحمت آماده سازی محصولات خود برای نمایش در این رویداد را به جان خریده که البته در اغلب موارد نیز تمام آنچه در چنته داشتند تعدادی دستگاه میان‌رده بود. اما تمام این رویه از زمانی که سامسونگ شاهکار گلکسی نوت خود را در این رخداد رونمایی کرد و این مراسم را به یک سنت هر س...
ادامه مطلب

آغاز ثبت نام سومین دوره مسابقات برنامه نویسی بیان...

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوره قبل مسابقات 3 هزار شرکت کننده خارجی از 54 کشور جهان و 2 هزار برنامه نویس برتر ایرانی شرکت کردند و مسابقات امسال در 5 مرحله برگزار می شود که مراحل مقدماتی آن به صورت برخط برگزار می شود. این مسابقات به صورت انفرای برگزار می شود و ثبت نام همه برنامه نویسان در آن آزاد است. قوانین و مراحل مسابقه در سایت رسمی مسابقه به نشانی contest.bayan.ir تشریح شده است. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

کورتنا قادر است واحد‌های پولی و ساعت‌های کشورها را به همدیگر تبدیل کند...

 یکی از این قابلیت‌ها تبدیل ساعت است که در برخی مواقع بسیار کاربردی است. برای مثال در صورتی که علاقمند به تعقیب مسابقات ورزشی باشید، حتماً چندین بار سرویس‌های تبدیل ساعت را مورد استفاده قرار داده‌اید. درصورتی که یک تلفن‌هوشمند ویندوزفونی مجهز به آخرین سیستم‌عامل مایکروسافت را در اختیار داشته باشید، می‌توانید با پرسش ساعت در شهر مورد نظر خود، اختلاف ساعت موجود را محاسبه کنید. یکی دیگر از قابلیت‌های این دستیارصوتی، قابلیت تبدیل واحد پول‌ها است. در صورتی ک لازمه‌ی شغل شما اطلاع از آخرین قیمت‌های ارز است، در این‌صورت کورتنا می‌تواند خدمت بزرگی برای شما باشد. با استفاده از این قابلیت می‌توانید مقدار مورد نظر واحد پول مورد نظر خود را به واحد پول دیگری تبدیل و از آن اطلاع پیدا کنید. لازم به‌ذکر است که چنین قابلیت‌هایی در دستیارهای صوتی دو سیستم‌عامل iOS و اندروید یعنی سیری و گوگل‌ناو نیز وجود دارد. منبعphonearenaلینک‌مطلب لینک منبع خبروب سایت خبری زومیت ...
ادامه مطلب

تصاویر نوزادی که با 4 گوش و 2 بینی به دنیا آمد...

به گزارش خبرگزاری مهر، این نوزاد به بیماری نادر ژنتیکی مبتلا است. در اثر این بیماری، نوزاد از هر عضو دو عدد در صورت خود دارد. این نوزاد در هنگام تولد دو کیلو وزن داشت. پزشکان امیدی به زنده ماندن این نوزاد نداشته و معتقدند این نوزاد تا روزهای آتی فوت خواهد کرد. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

تبلت نکسوس اچ‌تی‌سی احتمالا از کاور شبیه به سرفیس بهره خواهد برد...

براساس گزارش اندروید-پلیس تبلت اچ‌تی‌سی اولین تبلت مجهز به اندروید L خواهد بود. این تبلت به یک کاور با طراحی متفاوت و مدرن مجهز می‌شود. این کاور طوری طراحی شده است که کاربر بتواند تبلت را در چند زاویه‌ی مختلف مورد استفاده قرار دهد، چیزی شبیه به کاور هوشمند آیپد اپل. قسمت جلوی این کاور نیز یک صفحه کلید کامل و مشابه سرفیس  دارد تا کاربر بتواند راحت‌تر تایپ کند و به امور جدی‌تر و در کلاس نوت‌بوک‌ها بپردازد. گفته می‌شود که صفحه‌ کلید سرفیس بعدی از طریق اتصال بلوتوث ۴ به تبلت متصل می‌شود و یک باتری ۴۵۰ میلی‌آمپرساعتی نیز در دل آن جای داده شده است تا حداقل انرژی مورد نیاز خود برای اتصال بلوتوث را تامین کند. یک درگاه میکرو USB نیز برای این صفحه کلید در نظر گرفته شده است تا کاربر بتواند از طریق آن، صفحه کلید را شارژ کند. اندروید پلیس در گزارش خود نوشته است که صفحه کلید تبلت اچ‌تی‌سی اولین صفحه‌کلید پلتفرم اندروید است که گوگل آن را برای بهره‌وری بیشتر پیشنهاد خواهد داد. حال باید منتظر ماند و دید تبلت بعدی اچ‌تی‌سی چه امکاناتی خواهد داشت و استقبال کاربران از آن چطور خواهد بود. منبع TheVergeلینک مطلب لینک منبع خبروب سایت خبری زومیت ...
ادامه مطلب

گوگل مراسمی را برای معرفی تلفن‌های‌هوشمند مبتنی بر اندروید وان در هند تدارک دیده است...

اندروید وان نسخه‌ای از سیستم‌عامل اندروید است که گوگل آن را برای عرضه‌ی محصولاتی در کشورهای در حال توسعه و جهان سومی چون هندوستان توسعه داده است. گوگل در نظر دارد تا تلفن‌های‌هوشمند مبتنی بر این سیستم‌عامل را با قیمتی کمتر از ۱۰۰ دلار در اختیار کاربران قرار دهد. گوگل این برنامه را در جهت دستیابی به بازار ۱ میلیارد کاربری موجود پیاده کرده است که بیشتر در پی خرید تلفن‌های‌هوشمند پایین رده هستند. تلفن‌های‌هوشمند تولید شده برپایه‌ی اندروید وان از نظر نرم‌افزاری توسط گوگل بروز خواهند شد. اما گوگل برای تولید چنین محصولاتی با کدامیک از تولیدکنندگان همکاری می‌کند؟ شاید در انتظار شنیدن نام‌های بزرگی هستید، اما گوگل کمپانی‌های Karbonn، Micromax و Spice را برای همکاری انتخاب کرده است، البته می‌توان انتظار تغییرات در شرکای سخت‌افزاری گوگل را نیز داشت. در ادامه باید دید که آیا این تلفن‌های‌هوشمند و ابزار‌ها قادرند تا وارد بازار چین نیز شوند؟ به‌نظر می‌رسد زمان تعیین شده، یعنی ساعت ۱۵ به وقت محلی کشور هندوستان باشد که میزبان این مراسم خواهد بود. با توجه به اینکه تلفن‌های هوشمندی چون گلکسی‌ S5 و به‌طور کلی پرچمداران در کشور هند دارای قیمت‌های بالایی هستند، از این‌رو باید شاهد استقبال از تل...
ادامه مطلب

اساسنامه کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار تصویب شد...

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار در دوره جدید با هدف تصویب اساسنامه این تشکل، با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری روز یک شنبه نهم شهریورماه سال جاری برگزار شد و حاضران ضمن بیان نقطه نظرات خود درباره اساسنامه نمونه تدوین شده، به برخی مسایل و چالش های فراروی این کانون ها اشاره کردند. اهتمام لازم به منظور اجرایی کردن مصوبات کانون، توجه و حمایت های مادی و معنوی لازم برای پیشبرد اهداف کانون، ضرورت ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد کانون ها، الزام مشارکت سه بخش صنعت، دانشگاه و حاکمیت در تدوین و اجرای برنامه های کانون و غیره از جمله مسائلی بود که در این جلسه عنوان شد. همچنین موضوع نحوه میزبانی کانون ها توسط نهادهای درخواست دهنده و تاکید بر تامین هزینه اداره کانون ها توسط میزبان با تکیه بر بخش های خصوصی مانند اتاق های بازرگانی، خانه صنعت و معدن یا در قالب استقرار در پارک های علم و فناوری از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پایان این جلسه، حاضران با اعمال اصلاحاتی، کلیات اساسنامه نمونه کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار را تصویب کردند. دومین جلسه شورای سیاستگذاری کانون های هماهنگی ...
ادامه مطلب

بهترین برنامه‌های ریموت دسکتاپ برای آیپد: از هر جایی به مک یا پی‌سی خود دسترسی داشته ...

 اپلیکیشن‌های ریموت دسکتاپ برای آیپد به شما اجازه می‌دهند از هر جایی بر کامپیوتر خودتان (یا شخص دیگری اگر اجازه آن را کسب کنید) کنترل پیدا کنید. شاید دوست داشته باشید کاری که بر روی کامپیوتر شخصی در حال انجامش بوده‌اید را بر روی تبلت آیپد خود تکمیل کنید. پنج اپلیکیشن برتر ریموت دسکتاپ موجود در اپ استور اپل از این قرارند: ۱. Screen VNC برنامه Screen VNC تنها به یک نصب کردن کوتاه بر روی آیپد و سیستم دسکتاپ شما نیاز دارد تا ارتباطی ساده و مستقیم را فراهم کند. این برنامه به شکل محلی برای iOS و Mac ساخته شده، اما شما می‌توانید ارتباط لازم را از طریق سیستم‌عامل‌های لینوکس و ویندوز نیز برقرار کنید. اگر دوست داشته باشید به سیستم مک خود از چند جای مختلف نیز دسترسی داشته باشید، Screen VNC هیچ مشکلی با آن ندارد. اگر نگرانید که استفاده از صفحه کلید و کلید‌های ترکیبی، حالت‌های ترک‌پد و هات‌کرنر‌ها و AirPlay در آیپد به چه شکل صورت خواهد گرفت، باید به اطلاع شما برسانیم که Screen VNC از تمام این حالت‌های موجود دسکتاپ، در آیپد نیز پشتیبانی می‌کند و از این نظر نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.  از زمانی که برنامه Screen از سینک پذیری با iCloud پشتیبانی می‌کند، ریموت کردن کامپیوتر شما بر...
ادامه مطلب

طرح همکدی استان فارس چهارشنبه اجرا می شود...

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح مذکور در 101 مرکز شهری و 467 مرکز روستایی در سطح شهرستان های آباده، ارسنجان، استهبان، اقلید، بوانات، پاسارگاد، جهرم، خرامه، خرم بید، خنج، داراب، رستم، زرین دشت، سپیدان، سروستان، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیروکارزین، کازرون، گراش، لار، لامرد، مرودشت، مهر، نورآباد، نی ریز و کوار انجام می شود. در این طرح عدد 3 به شماره های مشترکین مراکز زیر مجموعه PC های شیراز و عدد 4 به شماره های مشترکین مراکز زیر مجموعه PC های کازرون، مرودشت و آباده و عدد 5 به شماره های مشترکین مراکز زیر مجموعه PC های لار، فسا و جهرم اضافه می شود. مشتركين مي توانند از طريق تماس با سامانه 3200 و يا با مراجعه به پورتال شركت مخابرات استان به آدرس www.shiraztel.co.ir از شماره هاي جديد اطلاع يابند. سهولت در ارتباطات درون استانی با هزینه کمتر و تماس تلفنی در سراسر استان بدون گرفتن کد را می توان از جمله مزایای این طرح نام برد. اطلاعات کلیه شماره های استان برروی وب سایت شرکت مخابرات ایران (www.tci.ir) و پرتال شرکت مخابرات استان فارس (www. shiraztel.co.ir) قابل دسترسی است. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

تصویر رندر‌ شده منتسب به گلکسی‌ نوت 4 منتشر شد...

پیش از این کم و بیش تصاویری از این تلفن‌هوشمند منتشر شده بود که هم‌اکنون انتشار رندر‌ منتسب به گلکسی‌نوت ۴، تصویر واضح‌تری از این محصول را در اختیارمان گذارده است. گلکسی‌نوت ۴ در این رندر از پس‌زمینه‌ای استفاده می‌کند که در تصاویر فاش شده‌ی معتبر پیشین این تلفن‌هوشمند نیز شاهد آن بودیم. این رندر توسط Android Authority و توسط یکی از منابع بی‌نام منتشر شده است. حتی در صورتی که این تصویر را نیز غیر معتبر بدانیم، شباهت آن با تصاویر پیشین غیرقابل انکار است. براساس اطلاعات منتشر شده در مورد گلکسی نوت ۴، این تلفن‌هوشمند با بهره‌گیری از صفحه‌ی نمایش ۵.۷ اینچی با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۴۴۰ ارائه خواهد شد. همچون سنت همیشگی سامسونگ، این تلفن‌هوشمند نیز در دو نسخه‌ی اصلی عرضه خواهد شد که شامل تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۰۵ و اگسینوس ۵۴۳۳ برای هر یک از نسخه‌ها خواهد بود. از جمله‌ی سایر ویژگی‌ها می‌توان به حافظه‌ی رم ۳ گیگابایتی، حافظه‌ی داخلی ۳۲ گیگابایتی با قابلیت افزایش از طریق اسلات میکرو SD، سنسور اثر انگشت و دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اشاره کرد. سیستم‌عامل این تلفن‌هوشمند نیز اندروید ۴.۴ خواهد بود. کلیه اخبار و مقالات مرتبط با نمایشگاه را در صفحه‌ی Zoomit.ir/ifa-2014 دنبال کنید. منبعgeeky-gadgetsلی...
ادامه مطلب

شورای عالی انقلاب فرهنگی به روسای پیشنهادی ۱۵ دانشگاه ، رای اعتماد داد...

به گزارش خبرگزاری مهر، با این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، حسین غفوری به عنوان رییس دانشگاه اردکان، محمد قاسم صحاب به عنوان رییس دانشگاه تفرش، فرهاد یغمایی، رییس دانشگاه گلستان، محمدعلی نجفی‌نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، محمدعلی بهمن‌یار رییس دانشگاه منابع طبیعی ساری، محمدمهدی فاتح رییس دانشگاه شاهرود، سیدعطاء الله سیادت رییس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، خلیل خلیلی رییس دانشگاه بیرجند، جواد حدادنیا رییس دانشگاه حکیم سبزواری، محمدرضا عصاری رییس دانشگاه صنعتی جندی‌ شاپور، مسعود شفیعی رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای،‌ عباس زراعت رییس دانشگاه کاشان و جلیل مقدسی به عنوان رییس دانشگاه صنعتی شیراز انتخاب شدند. در این جلسه همچنین فرهاد حسین‌زاده لطفی و یوسف قیصری به ترتیب به عنوان روسای دانشگاه تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر انتخاب شدند. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همچنین دکتر علی لاریجانی به عنوان رییس بنیاد شهید مطهری، گزارشی از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های این بنیاد ارایه کرده و در پیشنهادی خواستار اصلاح اساسنامه بنیاد شهید مطهری در راستای چابک‌سازی و هر چه بهتر انجام ...
ادامه مطلب

تسلیت سرپرست وزارت علوم به مناسبت درگذشت کاتوزیان...

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پيام تسليت محمد علي نجفي به شرح ذيل است: انا للّه و انا الیه راجعون درگذشت استاد اندیشمند، حقوقدان برجسته و پدر علم حقوق ایران روانشاد دکتر ناصر کاتوزیان موجب تالم و تاثر شد. این ضایعه را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور، فرزندان و خاندان ایشان و همه سوگواران تسلیت می گویم. دانش گسترده، قلم توانا و داشتن روحیه پژوهش و تحقیق که با طبع بلند و عزت نفس و آزادگی همراه بود، از آن استاد فرزانه چهره ای معیار در عرصه علم حقوق به یادگار گذاشت و بدون شک تلاش های ارزشمند و خدمات ارزنده علمی، آموزشی و پژوهشی وی که زمینه های رشد و تعالی این علم را به ارمغان آورده است، بزرگترین میراث ماندگار ایشان محسوب می شود. وی یکی از نویسندگان اصلی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله استادان عالی رتبه ایران عزیز بود که خالصانه و عاشقانه، سال های مدید عمر شریف خود را در جهت تحقق عدالت و اندیشه اعتلای علمی میهن عزیزمان مصروف داشت و منشاء آثار و برکات فراوان شد. نام و یاد شادروان دکتر ناصر کاتوزیان به عنوان چهره ای ماندگار در ذهن و دل ملت بزرگوار ایران همیشه باقی خواهد ماند. نظام علمی و دانشگاهی کشور خود را موظف به پاسداشت نام و آیین علمی این استاد ...
ادامه مطلب

مصوبات شورای گسترش اعلام شد...

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت شورای گسترش آموزش عالی، رشته های مقطع تحصیلی دکتری مهندسي هوافضا ـ جلوبرندگي و مهندسي برق ـ كنترل در دانشگاه صنعتی مالک اشتر، فلسفه دین در دانشگاه تهران، حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی در پرديس دانشگاهي مازندران ایجاد می شوند. همچنین این شورا با ایجاد رشته های مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد مالی در دانشگاه تهران، مهندسی برق–مخابرات در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، زمين شناسي اقتصادي در دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز، مهندسي صنايع در دانشگاه اصفهان و حقوق گرایش های خصوصی، جزا و جرم شناسی عمومی و بین الملل در پرديس دانشگاهي مازندران موافقت کرد. شورای گسترش آموزش عالی مجوز ایجاد رشته های دوره کارشناسی زبان چینی در دانشگاه تهران، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در دانشگاه های تبریز و هرمزگان، جغرافيا و برنامه ريزي شهري در مركز آموزش عالي الشتر، فقه و حقوق اسلامي، مدیریت بازرگانی و صنعتی در دانشگاه پیام نور واحد مبارکه، مدیریت بازرگانی و صنعتی و روان شناسی در دانشگاه پیام نور واحد چمستان و فقه و حقوق اسلامي در دانشگاه پیام نور واحد سرچهان و کارشناسی ناپیوسته توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر در دانشگاه تربت حیدریه را صادر کرد....
ادامه مطلب

بسیاری از تربیت شدگان حوزه امروز در دانشگاه خدمات علمی ارائه می‌دهند...

به گزارش خبرگزاری مهر، رشاد در ابتدای این نشست طی سخنانی با تبریک ایام دهه کرامت، گفت: حوزه‌های علمیه شیعه کهن‌ترین دستگاه تعلیم و تربیت در سطح جهان است و ما نمونه‌ای مشابه این نهاد در دنیا مشاهده نمی‌کنیم. حوزه‌های علمیه شیعه در یک تاریخ هزار ساله تنها نهاد علمی در جهان اسلام بوده‌اند و هم اکنون هم رکن اصلی تولید علم و معرفت دینی هستند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: حوزه‌های علمیه شیعه در تمامی ابعاد منشأ خدمات بی‌بدیل و بی‌نظیری بوده‌اند. در بعد علمی این حوزه‌های علمیه مرکز اصلی تولید، توزیع و ترویج علم در معنای اعم آن شامل ادبیات تا طب و معماری تا فیزیک بوده‌اند. رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: هم اکنون حوزه‌های علمیه مرکز اصلی تربیت روحانیون است و این روحانیون تربیت شده در حوزه‌های علمیه مرجع اصلی رفع نیازهای دینی و معنوی مردم هستند. وی افزود: بسیاری از تربیت شدگان حوزه‌های علمیه، امروز در دانشگاه‌ها حضور دارند و مشغول خدمات علمی هستند. علی‌رغم خدمات فراوانی که حوزه‌های علمیه ارائه می‌دهند، این نهاد یک نهاد کم خرج و کم توقع است. رئیس مرکز مدیریت حو...
ادامه مطلب

دانشجویان پیام نور اینترنتی امتحان می‌دهند...

محمد علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: بر اساس تصمیمات دانشگاه پیام نور و به منظور افزایش امکان تحصیل دانشجویان در همه جا و همه وقت، از نیمسال نخست سال تحصیلی جدید در یکی از مراکز استان تهران، امتحانات پایان ترم از راه دور و به شیوه اینترنتی برگزار می شود. وی ادامه داد: این امکان فعلاً برای دانشجویان مقطع کارشناسی فراهم شده و منافاتی با برگزاری آزمونهای بدون کاغذ این دانشگاه ندارد. به گفته معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، شرکت دانشجویان در این آزمون کاملاً اختیاری است و اگر دانشجویی تمایل نداشته باشد می تواند در آزمونهای معمول پیام نور شرکت کند. کریمی درباره افزایش ضریب تقلب در این شیوه آزمون، تاکید کرد: مطالعاتی در حال انجام است تا آزمون در کمال امنیت برگزار شود. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

اختصاص هدیه ازدواج 500 هزارتومانی به کارکنان دانشگاه آزاد...

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابریشمی نیا با اعلام این خبر گفت: میزان کمک هزینه ازدواج کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی از مبلغ 150 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش یافت. وی افزود: مبلغ مذکور فقط به کارکنان دارای مجوز و اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه و نیز به فرزندان آنان قابل پرداخت است. ابریشمی نیا تاکید کرد: مبلغ مذکور هر ساله متناسب با ضریب افزایش حقوق کارکنان دانشگاه افزایش می یابد. به گفته معاون اداری مالی دانشگاه آزاد، اگر زوجها از کارکنان دانشگاه بوده و با مجوز استخدام شده باشند، کمک هزینه اشاره شده به هردوی آنها تعلق می گیرد.   لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

انتشار بیستمین شماره فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام/ بررسی نقش دبیران ایرانی در تحول نظا...

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مقاله با عنوان «بررسی جایگاه اجتماعی سادات سیفی حسنی قزوین در عصر صفوی» از محسن بهرام‌نژاد است. در این مقاله تلاش شده است تا علاوه بر توجه به تبارشناسی سادات سیفی حسنی، تصویر دقیق و مستندی از جایگاه و فعالیت‌های اجتماعی این گروه در عصر صفوی ارائه شود. مقاله دوم در زمینه تاریخ‌نگاری به گلستان ارم اختصاص یافته است. «گلستان ارم؛ پیشرو در تاریخ‌نگاری علمی در زبان فارسی» توسط سجاد حسینی، حسین میرجعفری و لقمان دهقان نیری به رشته تحریر درآمده است. کتاب گلستان ارم، اثر عباسفلی آقا باکیخانوف، یکی از مهم‌ترین آثار تاریخ‌نگاری محلی در حوزه ولایت‌های شیروان و داغستان در سده نوزدهم می‌باشد. این پژوهش بر آن است تا به شیوه تحلیلی و تطبیقی با اتکا بر منابع کتابخانه‌ای، ضمن معرفی کامل کتاب گلستان ارم، به تحلیل محتوا و سبک نگارش آن بپردازد و میزان عینیت در یکی از نخستین آثار تاریخ‌نگاری علمی زبان فارسی را بسنجد. «احمد بن عمر العذری (393-478 ق.): نخستین جغرافی‌دان عجایب‌نگار اندلسی» نوشته مسعود صادقی و محمدجعفر اشکواری عنوان سومین مقاله این شماره است. اهتمام احمد بن عم...
ادامه مطلب

ساخت دوباره بارگاه ائمه بقیع(ع) دغدغه مذهب نیست دغدغه اسلام است...

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهاب مرادی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با شرکت در آئین رونمایی از 5 مجلد از کتاب امامزاده حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، امامزاده سید اسماعیل(ع)، امامزاده علی اکبر(ع)، امامزاده سید ناصرالدین(ع) و امامزاده صالح(ع) ضمن تقدیر از تلاش برای این مجموعه گفت: موضع این 5 جلد کتاب بسیار مهم است و باید از ظرفیت سازمان فرهنگی هنری و نشر شهر بیشتر استفاده کرد. حجت الاسلام مرادی با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی شهرداری تهران و نشر شهر باید از فضای رقابت در انتشارات کناره گیری و جنبه حمایت داشته باشد، گفت: یکی از مهمترین چیزها در نشر زیبایی کتاب است. وی از سازمان نشر شهر خواست که با فضای ناشرین رقابت نکنند و به مشکل فرهنگ کتابخوانی کمک کنند. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین از چاپ غیرمعمول برخی از کتب مانند شاهنامه فردوسی انتقاد کرد. وی افزود: مردم باید با مطالعه ابراز مباهات کنند چنانچه انتظار می رود امامزاده ها قطب معنوی کشور هستند، اما نکته بسیار مهم بحث سیادت است که متاسفانه امروز در بسیاری از شرکت های خصوصی بعضی ها از ذکر سید در اول نامشان امتناع می کنند. سیادت و ارتباط با رسول و ائمه و خدا باعث مباهات و افتخار است و ارتباط سادات ب...
ادامه مطلب

اديان آسماني از اقدامات گروه هاي تكفيري مبرا هستند/ ديانت راستين مي‌تواند باني عدالت ...

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر ابوذر ابراهيمي‌تركمان، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و رييس شوراي سياست گذاري گفت‌وگوي اديان در پيامي به ژان لويي توران، رييس شوراي پاپي گفت‌وگوي اديان، با بيان اينكه ديانت راستين مي‌تواند باني عدالت و صلح براي بشريت باشد، ابراز كرد: مبارزه‌ي فكري با ريشه‌هاي عقيدتي و انحرافي گروه داعش و دفع اعمال دهشتناك و خشونت‌بار و ضدبشري آنان بر همه‌ي خداپرستان و آزادگان جهان و جامعه‌ي جهاني يك وظيفه‌ي ديني و انساني بزرگ است. متن اين پيان به اين شرح است: امروز شاهد اعمال اسفبار گروه گمراه تكفيري داعش از جمله اخراج اجباري و قتل عام مسلمانان، مسيحيان و اقليت‌هاي مذهبي و تخريب اماكن مقدس شامل كليساها، صومعه‌ها و حتي مساجد از سوي عوامل اين گروه در عراق و سوريه هستيم. همه بر اين باوريم كه جهل و تعصب ديني فاقد تعمق و منطق، به خشونت، ظلم و فساد منتهي شده و پيروان چنين تفكري هر روز با فاصله گرفتن از اصول دين، موجب سلب آرامش بشر و تهديدي براي صلح و ثبات در دنيا مي‌شود. همه‌ي علماي اسلام بر اين باورند كه ماهيت اين گروه گمراه و كليه‌ي اقدامات آنان در تضاد آشكار...
ادامه مطلب

نشست نقد و بررسی «ترویح الارواح فی تهذیب الصحاح» برگزار می شود...

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست خانه نقد کتاب ایران با عنوان نقد و بررسی کتاب «ترویح الارواح فی تهذیب الصّحاح (معجم مهذَّب الصّحاح)»  با حضور دکتر سیدابراهیم دیباجی، دکتر محمدحسین حیدریان و دکتر محمدصالح شریف العسکری مصحح کتاب «ترویح الارواح فی تهذیب الصّحاح (معجم مهذَّب الصّحاح)» در سرای اهل قلم برگزار می‌شود. این کتاب از شهاب الدین محمود بن احمد بن بختیار زنجانی(م 656 ه. ق) نخستین تلخیص در زمینۀ فرهنگ نویسی عربی است که از کتاب ارزشمند «صحاح» نوشتۀ ابونصر اسماعیل بن حمّاد جوهری صورت گرفته است. زنجانی، واژگانی را نیز بدان افزوده است. واژه نامۀ عربی ترویح الارواح علاوه بر مقدمه، در دو مجلد نگاشته شده، جلد اول مشتمل بر 18 باب است و جلد دوم 10 باب دارد. این اثر ارزشمند به کوشش محمدصالح شریف العسکری تصحیح و به همت مرکز پژوهشی میراث مکتوب، سال 1390 و در یک مجلّد منتشر شده است. نشست نقد و بررسی کتاب «ترویح الارواح فی تهذیب الصّحاح (معجم مهذَّب الصّحاح)» چهارشنبه 12 شهریورماه از ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب ، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، سرای اهل قلم برگزار می‌شود. لینک منبع خ...
ادامه مطلب

مدرسه فکری آیت‌ الله جوادی آملی به بهره‌ بردن از عقل، نقل و شهود برجسته است/ قرآن کری...

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری دومین دوره جشنواره ملی ملکوت، امروز 9 شهریورماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، رئیس بنیاد بین‌ المللی اسراء، سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمجید قریشی، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در محل این نهاد برگزار شد. در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام جوادی آملی طی سخنانی گفت: مدرسه فکری مبتنی بر آثار آیت‌ الله جوادی آملی مبتنی بر اصولی است که بهره‌ بردن از عقل، نقل و شهود برجسته است. در این نظام فکری، قرآن کریم قرارگاه تمامی علوم است و از این رو در جشنواره دوم ملکوت کتاب «قرآن در قرآن» معظم له محور قرار گرفته است. وی تصریح کرد: در این نظام فکری، هیچ علمی با علم دیگر در تضاد یا منافات نیست، بلکه این اختلافها در واقع اختلاف دانشمندان آن علم با یکدیگر است. از منظر ایشان، این گونه نیست که علمی بر علم دیگر سلطه داشته باشد، بلکه برخی از علوم بر برخی دیگر شرافت دارند و به آن علوم جهت می‌دهند. در کشور، فعالیت‌های فرهنگی زیادی انجام می‌شود، اما فعالیتی که بر اساس آموز‌ه‌های اصیل دینی باشد و پشتو...
ادامه مطلب

به جای قهوه، چای بنوشید...

آفتاب: تاکنون مطالعات متعددی با هدف بررسی چگونگی تاثیر نوشیدن چای و قهوه بر سلامت انجام شده‌اند. برای مثال در برخی از این مطالعات آشکار شده که مصرف قهوه به طور مستقیم با افزایش خطر سکته قلبی مرتبط است اما از سوی دیگر به میزان چشمگیر احتمال ابتلا به بیماری پارکینسون را کاهش می‌دهد. چای نیز به دلیل دارا بودن چندین نوع آنتی‌اکسیدان خطر ابتلا به برخی از مشکلات و بیماری‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین پزشکان دریافته‌اند طرفداران چای بیشتر به دنبال انتخاب سبک زندگی سالمتر هستند. پروفسور «نیکولاس دانچین» از فرانسه گفت: اگر بین مصرف چای یا قهوه قرار باشد یک انتخاب داشته باشیم نوشیدن چای بهتر است. امروزه قهوه و چای عناصر مهمی در زندگی هستند. تاثیرات این دو نوشیدنی بر سلامت قلب و عروق در گذشته مورد بررسی قرار گرفته هرچند نتایج متفاوتی داشته است. به گفته پروفسور دانچین در بررسی انجام شده تاثیر نوشیدن قهوه‌ و چای بر میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرمرتبط با قلب و عروق و عوامل دیگر روی گروه گسترده‌ای از مردم فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی 131 هزار و 401 فرد 18 تا 95 سال برای مدت سه سال و نیم، تحت مطالعه قرار گرفتند که در این مدت 95 مورد فوت ناشی از بیماری‌های قلبی – عروقی و...
ادامه مطلب

چگونه سیگار می‌کُشد/تصاویر...

آفتاب: اثرات سیگار کشیدن در ریه بسیار وحشتناک است و باعث مرگ می‌شود؛ تفاوت یک ریه سالم و یک ریه سیگاری را در عکس‌ها مشاهده می‌کنید؛ همانطور که روی بسته‌های سیگار نیز نشان داده شده است ریه سیگاری به تدریج سیاه شده و منجر به مرگ می‌شود. به گزارش فارس، ریه فرد سیگاری حالت چروک خورده و فرسوده دارد، رنگ ریه به مرور تیره می‌شود تا به مرگ منتهی می‌شود. با توجه به تحقیقات، مصرف سیگار بر روی سیستم تنفسی شدیداً تأثیر می‌گذارد؛ توتون، تنباکو و مواد موجود در سیگار به ریه آسییب شدیدی می‌رسانند، به طوری که هیچ جای سالمی در ریه باقی نخواهد ماند. مواد موجود در سیگار ابتدا ریه را سیاه می‌کند سپس به طور مستقیم توانایی نفس کشیدن را کم می‌کند؛ با توجه به مطالعه‌ای که اخیراً در موسسه علمی سلامت در بلژیک انجام شد افراد سیگاری به طور متوسط هشت سال کمتر از افراد غیر سیگاری عمر می‌کنند؛ در واقع 8 سال برای زنان و 7 سال برای مردان موجب کاهش عمر می‌شود؛ این نتایج از داده‌های دو تحقیق ملی سلامت بیان شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهند که سیگار کشیدن موجب ناتوانی‌های بیشماری تا قبل از سن 80 سالگی می‌شود؛ سیگار ناتوانی‌های فرد سیگاری را افزایش می‌دهد؛ به عبارت دیگر موجب بی...
ادامه مطلب

این خوراکی ها ازبینایی محافظت می کنند!...

آفتاب: به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ با افزایش امید به زندگی مشکلات بینایی مرتبط با سالمندی بسیار رایج شده است که از جمله می توان به آب مروارید، آب سیاه و استحاله ماکولای چشم اشاره کرد. بسیاری از تحقیقات نقش پیشگیرانه بعضی مواد غذایی به خصوص خوراکی های سرشار از آنتی اکسیدان ها را ثابت کرده اند. بعضی از مواد معدنی مانند روی و ویتامین هایی از جمله بتاکاروتن در گروه بزرگ آنتی اکسیدان ها قرار می گیرند. از همین رو دانشمندان تایید می کنند افرادی که مقدار زیادی میوه و سبزیجات و به عبارتی منابع غذایی آنتی اکسیدان ها را مصرف می کنند، نسبت به بیماری های مرتبط با پیری چشم محافظت بیشتری دارند. برعکس، دریافت کم آنتی اکسیدان ها عامل خطر افزایش دهنده چنین بیماری هایی است. تاثیر محافظتی قوی کاروتنوئیدها زاگزانتین و لوتئین دو مولکول آنتی اکسیدانی مربوط به کاروتنویئدها هستند که تاثیرمحافظتی قوی برای چشم دارند. در واقع،‌ تغذیه سالم و متعادل می تواند مقدار کافی نیاز بدن به کاروتنوئیدها را تامین کند. زاگزانتین و لوتئین به ویژه در کلم سبز، اسفناج و کلم بروکلی وجود دارد. البته برای محافظت از چشم همواره باید از دوران نوجوانی و جوانی از عینک آفتابی استفاده کرد. لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب...
ادامه مطلب

شهریور و مهر بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا...

آفتاب: دکتر حسین بیگلری در گفت و گو با ایسنا، شهریور و مهر ماه را بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا عنوان کرد و افزود: اثر این واکسن تا خرداد سال بعد در بدن باقی خواهد ماند. وی اظهار کرد: با توجه به تغییر نمای ژنتیک ویروس آنفلوآنزا در هر سال، واکسن آنفلوآنزا تاریخ انقضای یکساله داشته و نمی‌توان از واکسن سال گذشته استفاده کرد. بیگلری بیشترین زمان شیوع آنفلوآنزا را اواخر آبان ماه هر سال تا اوایل اردیبهشت ماه سال بعد عنوان کرد و افزود: با تزریق واکسن آنفلوآنزا حداقل دو هفته زمان نیاز است تا واکسن در بدن فرد ایمنی ایجاد کند. مسئول پیشگیری از بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان کرمانشاه در خصوص تزریق این واکسن در افرادی که به مصرف تخم مرغ حساسیت داشته هشدار داد و اظهار کرد: برای تزریق این واکسن حتما باید زنجیره سرد واکسن رعایت شود و از نگهداشتن واکسن در معرض گرما خودداری شود. وی با بیان اینکه افراد بالغ و سالم نیازی به تزریق این نوع واکسن ندارند، گفت: با توجه به محدودیت تولید این نوع واکسن در کشور تزریق آن تنها برای گروه‌های در معرض خطر از جمله بیماران قلبی و عروقی، سالمندان بالای 65 سال، بیماران مبتلا به آسم، دیابت، بیماران HIV مثبت، هموفیلی و دیالیزی و کودکان زیر شش سالی ک...
ادامه مطلب

نبايد ارتباط با ايران بر پايه تحريم باشد/تأكيد بر حق ايران براي استفاده از انرژي صلح ...

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد جوادظریف و ژان اسلبورن  وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و لوکزامبورگ در دیدار امروز آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و زمینه ها  و فرصت های همکاری دو کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. وزیر امورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه تماس های خوبی طی این مدت کوتاه بین دو کشور برقرار شده تصریح کرد، روابط دو کشور می تواند در همه زمینه ها  گسترش یابد  و جمهوری اسلامی ایران مصمم  به ادامه این روند می باشد تا همکاری های بیشتری شکل گیرد محمد جواد ظریف همچنین مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی و نگرانی های مشترک در خصوص تروریسم و افراطی گری را از حوزه های مورد علاقه طرفین برای تبادل نظر و رایزنی مستمر توصیف کرد. وزیر امورخارجه کشورمان تروریسم و افراطی گری را چالش  و تهدیدی علیه منطقه و جامعه بین الملی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: همه باید کمک کنند تا این معضل برطرف شود  . حامیان تروریسم نیز باید در ابعاد مختلف ، مالی، نظامی و اطلاعاتی این حمایت ها را متوقف کنند. وزیر امورخارجه کشورمان  موضوع حقوق بشر را نیز از حوزه های مورد توجه دو طرف خواند و خاطر نشان ساخت :احترام به اصول ، ارزشها ، عقاید و فرهنگ کشورها یک مبنای مهم است که در گفتگو و تعام...
ادامه مطلب

عکس/صفحه اول روزنامه های امروز چهارشنبه...

لینک منبع خبروب سایت خبری الف ...
ادامه مطلب

طراحی استيضاح وزير نيرو در لباس حمايت از محيط زيست...

آفتاب: خشکی زاینده رود هم به ابزاری برای منافع سیاسی جبهه پایداری تبدیل شد، در حالی که برپایی تجمع اصفهانی ها در محل سی و سه پل با عنوان یک تجمع مردمی برای حمایت از زاینده رود منعکس شد اما اخبار دیگری حکایت از آن دارد که این تجمع با هدایت جبهه پایداری اصفهان و به هدف افزایش فشار به دولت و همچنین جدی تر کردن بحث استیضاح وزیر نیرو انجام شده است. به گزارش پیام نو ، نمایندگان اصفهان طی ماه های گذشته به شدت بر روی بحث خشک شدن زاینده رود تمرکز کرده اند و البته از این موضوع به عنوان بستری برای استیضاح وزیر نیرو هم سود می برند. این در حالی است که پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم و در دوران احمدی نژاد این نمایندگان تقریبا هیچ تلاش خاصی برای نجات زاینده رود از خشکی انجام نداده بودند.گفتنی است  در همان دوران تشکل های محیط زیستی استان که بحث نجات زاینده رود را دنبال می کردند در مقاطعی با برخوردهای امنیتی محدود شده بودند. در جلسات رای اعتماد مجلس به وزرای دولت یازدهم این نادرقاضی پور، نماینده ارومیه بود که بحث خشک شدن زاینده رود را در کنار بحران دریاچه ارومیه مطرح کرد و همین مساله باعث شد تا برخی از اهالی اصفهان نسبت به عملکرد نمایندگان این استان معترض شوند. اعتراض آنها به سکوت این نماین...
ادامه مطلب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمپین حمایت از مردم غزه پیوستند...

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمپین حمایت از مردم غزه پیوستند سخنگوی کمپین جهانی محکومیت جنایات تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه در گفتگویی با اشاره به پیوستن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این کمپین، گفت: اعضای فراکسیون های حمایت از قربانیان ترور، حقوق بشر، اقلیت های مذهبی و حمایت از معلولان طی دیروز و امروز به این کمپین پیوستند. سید روح الله لطیفی تاکید کرد: همه 290 نماینده مجلس در این چهار فراکسیون عضویت دارند و این اقدام نمایندگان مجلس در پیوستن به این کمپین جهانی نشان از حمایت قاطع قوه مقننه از مردم فلسطین دارد. لطیفی افزود: نتیجه همکاری پایگاه اطلاع رسانی قربانیان ترور و اعضای فراکسیون تازه تاسیس حمایت از قربانیان ترور مجلس همراهی قاطع مجلس را به همراه داشته که امیدواریم از این پس شاهد همکاری بیشتر خانواده های شهدا و نمایندگان مجلس در دو جبهه دیپلماسی پارلمانی و دیپلماسی عمومی و غیردولتی باشیم. مدیر پایگاه اطلاع رسانی قربانیان ترور در پایان خبر از پیوستن بیش از 450 هزار نفر  و 52 تشکل و نهاد ملی و بین المللی به این کمپین داد. گفتنی است: برای اعلام انزجار از جنایات تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و اعلام حما...
ادامه مطلب

تحلیل مشاوران املاک از تاثیر وام 80 میلیونی مسکن...

مشاوران املاک برخی مناطق تهران معتقدند اعطای وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن به دلیل بالا بودن قیمت‌ها، قیمت را بالا نمی‌برد و احتمالاً موجب رونق نسبی در معاملات می‌شود. به گزارش فارس، در حالیکه بازار خرید و فروش مسکن در آرامش آخرین روز‌های شهریورماه و تابستان را پشت سر می‌گذارد خبرهای پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن به واحدهای نوساز تا ۳ سال ساخت به نوعی بازار مسکن را با پرسش‌های جدید مواجه کرده است. چالشی که به گفته مشاوران املاک مناطق متوسط و جنوب تهران قیمت‌ها را تحت تأثیر خود قرار نمی‌دهد اما شاید رونقی که ماه‌ها است منتظر آن هستند را تا حدودی به بازار برگرداند. به اعتقاد مشاوران املاک سه ماه تابستان که اوج فصل نقل و انتقال مسکن است در حال به پایان رسیدن است و اگر مقایسه‌ای با بازار سال گذشته داشته باشیم می‌بینیم که بازار مسکن همچنان در خواب عمیق فرو رفته است و به نظر هم نمی‌رسد که هیچ صدایی حتی پرداخت وام ۸۰ میلیونی بتواند آن را از خواب بیدار کند. رئیس اتحادیه املاک: طرح افزایش وام می‌تواند موجب رونق معاملات شود عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از افزایش سقف وام مسکن تا ۸۰ میلیون تومان ابراز خ...
ادامه مطلب

هیچ مانعی برای توسعه روابط ایران و ویتنام وجود ندارد...

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز سه‌شنبه در دیدار سفیر جدید ویتنام با تجلیل از مبارزه تاریخی مردم این کشور با متجاوزان اظهار داشت: ملت ایران هیچ‌گاه مقاومت و ایستادگی مردم ویتنام در مقابل دشمن را فراموش نمی‌کنند، چرا که ایرانیان نیز در همان زمان برای دستیابی به استقلال و آزادی و استقرار نظام جمهوری اسلامی با استبداد مبارزه می‌کردند. رئیس‌ جمهوری همچنین با دعوت از رئیس‌ جمهوری ویتنام برای سفر به تهران به منظور گسترش همکاری‌ها، اظهار امیدواری کرد که روابط تهران – هانوی در زمان مأموریت سفیر جدید ویتنام با معرفی امکانات بخش خصوصی دو کشور به یکدیگر، بیش از پیش توسعه و گسترش یابد. روحانی تأکید کرد: هیچ مانعی برای توسعه روابط با ایران و ویتنام وجود ندارد. نگوین هونگ تاچ سفیر جدید ویتنام نیز با تقدیم استوارنامه خود، گفت: دولت ویتنام اهمیت ویژه‌ای برای روابط با جمهوری اسلامی ایران قایل است و توسعه هر چه بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور را خواستار است. سفیر جدید ویتنام ضمن امیدواری نسبت به موفقیت مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ گفت: در سفر به ایران شاهد پیشرفت و توسعه کشور شما بودم و به سختی می‌ت...
ادامه مطلب

ادعای زیباکلام درباره منشا پیامک‌های جسارت‌آمیز...

صادق زیباکلام معتقد است که پیامک‌های جسارت‌آمیز به بزرگان نظام که این روزها از طریق شبکه‌ی وایبر دست به دست می‌شوند، ممکن است از جانب کسانی باشد که با انگیزه‌های مشخص قصد فیلتر کردن این شبکه اجتماعی را دارند. صادق زیباکلام در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ی پیامک‌هایی که این روزها درباره چهره‌های نظام ارسال می‌شود اظهار کرد: من معتقدم به احتمال خیلی زیاد کسانی که پشت این پیامک‌ها قرار دارند‌، اشخاصی هستند که در درون تشکیلات وابسته به اصولگرایان تندرو قرار دارند. او افزود: من برای چنین ادعایی سه دلیل دارم. ابتدا اینکه آن‌ها این فضا را به‌وجود آورده‌اند که بتوانند علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت وقت اقدام کنند و مثلا بگویند که « ببینید چقدر هجمه زیاد شده است. تا این حد که این هجمه‌ها به امام (ره)، هم رسیده است. چرا وزارت ارشاد در برابر چنین رفتاری اقدام نمی‌کند؟ بنابراین دولت روحانی مقصر است» و به دنبال این فضای ایجاد شده، بتوانند وزیران وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات را استیضاح کنند. هدف و انگیزه‌ی چنین برنامه‌ای، تضعیف دولت است؛ تا به این وسیله از نظر فرهنگی به دولت ضر...
ادامه مطلب

اراده ایران مذاکره و تثبیت حقوق ملت است...

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با دووال، رئیس پارلمان بلژیک آخرین وضعیت مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد.  ظریف ضمن تشریح سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعتدال، تعامل سازنده و احترام متقابل، خاطر نشان کرد: اراده جمهوری اسلامی ایران انجام مذاکره و تثبیت حقوق هسته ای ملت ایران و رفع تحریم های نامشروع و غیر قانونی است . وی روابط پارلمانی میان دوکشور را با اهمیت برشمرد و از گسترش تعامل و ارتباط میان مجالس دوکشور استقبال کرد. دووال، رئیس مجلس بلژیک نیز در این دیدار سفر وزیر خارجه بلژیک به تهران را نشانه اراده سیاسی بروکسل برای ارتباط نزدیک با تهران توصیف کرد و با اشاره به انجام سفرهای پارلمانی، ایجاد فرصت های بیشتر برای گفتگو و تبادل نظر را زمینه ساز شناخت دقیق دو طرف و استفاده از فرصت های همکاری دانست.  ظریف و رئیس مجلس بلژیک آخرین تحولات منطقه ای و همچنین تهدیدات فعالیت گروههای تروریستی  در عراق و خطر گسترش تروریسم و افراطی گری را مورد بررسی قرار دادند. اهمیت مشورت نزدیک و تبادل نظر مستمر و فراهم ساختن زمینه های همکاری در این دیدار مورد تاکید دو طرف قرار ...
ادامه مطلب

واکنش ابوترابی فرد به خبر استیضاح وزیر ارتباطات...

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: استیضاح وزیر ارتباطات مطرح نیست. به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مطرح شدن طرح استیضاح وزیر ارتباطات از سوی برخی نمایندگان درپی افزایش سرعت اینترنت تاکید کرد: صحبتی در این راستا مطرح نیست و مجلس نیز که در ایام تعطیلات است. وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص تحریم های جدید علیه کشور یادآور شد: نباید فراموش کرد که آمریکا در سوریه و عراق شکست خورده و به گونه ای می خواهد جبران کند. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته اینگونه حرکت ها بر روند مذاکرات تاثیر منفی خواهد داشت و به طور حتم تیم مذاکره کننده ایرانی پاسخ این حرکت آمریکایی ها را می‌دهند. حجت الاسلام ابوترابی فرد تاکید کرد: شاهد شکست اسرائیل از مردم غزه بودیم و زمانیکه آمریکا چنین شکستی را دید می خواهد با تحریم ایران عقده های خود را کم کنند. وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص عملکرد فرهنگی دولت طی یکسال گذشته، گفت: اگر بخواهیم عملکرد فرهنگی را از محصول کارمان ارزیابی کنیم، یعنی ارتقای سطح اخلاق دینداری و پیوند اجتماعی ، به گمانم دست اندرکاران اداره کشور قدم های بلندی را بر نداشته اند. نا...
ادامه مطلب

لایحه خروج از رکود برای استانداران تشریح شد/ شرط برگزاری انتخابات میاندوره‌ای مجلس...

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان نشست استانداران سراسر کشور که امروز دوشنبه در وزارت کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران در تشریح این نشست گفت: جلسه امروز با استانداران بیشتر در خصوص مسائل اقتصادی بود و مسائلی چون بحث بسته دولت برای خروج از رکود و برنامه ششم توسعه مطرح شد. رحمانی فضلی با اشاره به حضور مدعوین این نشست افزود: معاون اول رئیس جمهور توضیحات مختصری درباره بسته خروج از رکود دولت ارائه کرد و نوبخت در خصوص برنامه ششم توسعه توضیحاتی داد، همچنین آقایان سیف و طیب نیا در خصوص مسائل اقتصادی لایحه خروج از رکود و نقش بانکها توضیحاتی مطرح کردند. رحمانی فضلی اظهار داشت: استانداران عملا با این موضوعات در صحنه اجرا مواجه هستند بنابراین شناخت واقعی‌تری نسبت به این مسائل دارند، استانداران نظرات و مسائل خود را مطرح کردند و مقرر شد در مواردی که نیاز به پیگیری است گزارشی به مسئولان ارائه کنند تا پیگیری شود. وی همچنین در خصوص انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه گفت: برای انتخابات میان دوره ای مجلس سه حوزه نماینده ندارند که فعلا با شورای نگهبان صحبت می کنیم و اگر نظر شورای نگهبان را جلب کردیم انتخابات میاندوره ای را در آینده ...
ادامه مطلب

از آرمانگرایی طنازانه تا شغل ناصر فیض اگر به حوزه هنری نیامده بود!...

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پاسداشت فعالیت های ناصر فیض در قالب چهاردمین برنامه شب شاعر عصر امروز در سازمان رسانه ای اوج و با حضور جمع زیادی از شاعران و مدیران فرهنگی برگزار شد. در ابتدای این مراسم حسین قرایی دبیر این نشست ها به خوش آمد گویی به حاضران پرداخت و پس از آن محمود دست پیش، شاعر و عضو شورای موسیقی سازمان صدا و سیما به سخنرانی پرداخت. وی در سخنان خود با بیان اینکه آشنایی اش با ناصر فیض به سال های بعد از انقلاب باز می گردد گفت: من البته با نام خانوادگی آقای فیض از قدیم آشنا هستم. روستای خانوادگی من به روستای خانوادگی آقای فیض بسیار نزدیک است و از قضا روستای آنها و هندوانه شیرینش همیشه در ذهن من باقی مانده است. وی در ادامه به ذکر خاطره ای در مورد ناصر فیض پرداخت و گفت: فیض و حسین اسرافیلی  همواره وقتی من سعی می کردم شعر فارسی بسرایم به من می گفتند نحو تو ترکی است و بهتر است به فارسی شعر نگویی و به نظرم این ظلمی است که همواره در حق من روا داشته شده است. فیض از هیچ هم طنز می سازد در ادامه این مراسم امید مهدی نژاد روزنامه نگار و شاعر نیز برای سخنرانی دعوت شد. وی با اشاره به تعاریف متفاوتی که از طنز در روزگار معاصر ارائه شده و می شود، اظهار کرد: طن...
ادامه مطلب

تغییرات مدیریتی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ مدیران تولید کانون، حکم گرفتند...

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این گزارش نورا حق‌پرست به عنوان مدیرکل نظارت بر انتشارات، محمدرضا کریمی صارمی به عنوان مدیر مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی و حسن آقاکریمی به عنوان سرپرست مدیریت سینمایی احکام خود را از مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دریافت کردند. مدیرعامل کانون در حکم انتصاب نورا حق‌پرست نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان به عنوان «مدیرکل نظارت بر انتشارات» از او خواسته است نسبت به تولید آثار فاخر و مناسب برای کودکان و نوجوانان، نوآوری، کشف استعدادها و بروز خلاقیت‌های تازه در این حوزه و تعامل هر چه بیشتر با نویسندگان و هنرمندان کودک و نوجوان اهتمام ورزد.  حق‌پرست سال‌ها به عنوان نویسنده و کارشناس در انتشارات کانون پرورش فکری فعالیت کرده و نگارش کتاب‌هایی مانند «ماجرای شیری که غمگین بود» و رمان نوجوان «آواز‌هایم برای تو» و ترجمه چندین عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان را برعهده داشته است. سردبیری مجلات رشد نوآموز، کودک و دانش‌آموز به مدت 8 سال نیز در کارنامه‌ی کاری وی ثبت شده است. همچنین در حکم انتصاب محمدرضا کریمی صارمی به سمت  «مدیر مرکز تئاتر و تئات...
ادامه مطلب

مدرسه رمان شهرستان ادب گامی در راستای بین‌المللی کردن ادبیات انقلاب است...

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مودب مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرستان ادب در نشست خبری افتتاح مدرسه رمان این موسسه فرهنگی، با اشاره به اینکه شروع فعالیت‌های این موسسه فرهنگی از دبو تاسیس با داستان بوده است، گفت: تصور رایج این است که شهرستان ادب به همراه هنرمندانش فعالیت‌های خود را با شعر آغاز کرده است؛ اما حقیقت این است که در سال نخست بیشتر فعالیت هایمان متمرکز بر داستان بوده است. وی با اشاره به اینکه بیان اینکه شهرستان ادب موسسه‌ای محصول گرفته از اراده‌ها است، گفت: زمانی که کار خودمان را شروع کردیم از انقلاب گفتن چندان مد نبود، ولی امروزه شاهدیم انقلابی بودن در بین جوانان ممتاز عرصه داستان به یک سنت تبدیل شده است. مودب با بیان اینکه آمریکا و کشورهای غربی تبلیغات زیادی را روی آثار نویسندگان ایرانی که در خارج زندگی می کنند، انجام می دهند، تصریح کرد: برخی از نویسندگان شهرستانی ما در حال حاضر در کشورهای دیگر رمان‌های انگلیسی می‌نویسند. زمانی که دیگران برای نویسندگان ما برنامه ریزی می کنند، ما نیز باید برنامه هایی در این خصوص داشته باشیم. دیگر زمان تردید و تاسف بر این مساله گذشته است. باید همت و کار کنیم؛ مدرسه داستان  را هم با این هدف که بتوانیم...
ادامه مطلب

شب شعر طنز «شوکران و شکر» برگزار می‌شود...

به گزارش خبرگزاری مهر، ششب شعر «شوکران و شکر» با حضور چهره‌هایی چون رضا رفیع، سعید بیابانکی، اکبر کتابدار، صابر قدیمی، ناهید نوری و رضا احسان‌پور و جمعی دیگر از شاعران طنزپرداز روز چهارشنبه 12 شهریور ماه ساعت 18:30 در بوستان پرواز برگزار می‌شود. هدف از اجرای این ویژه‌برنامه ایجاد زمینه‌ اعتلای شعر طنز و فراهم آوردن فرصتی برای ارائه سروده‌های طنزآمیز شاعران جوان، شناسایی، جذب و پرورش ادبی و خلاقیت جوانان هنرمند در مسیر ارتقای دانش و همچنین ایجاد شور و هیجان و فراهم کردن یک روز به یادماندنی و شاد برای شهروندان است. موضوعات جوانان، مسکن، ازدواج، اشتغال و آسیب‌های اجتماعی مسائلی خواهند بود که شاعران در باب آنها سروده‌های طنز خود را قرائت می‌کنند. اجرای نمایش طنز نیز به عنوان بخش جانبی این برنامه در نظر گرفته شده است. این برنامه روز چهارشنبه 12 شهریور ماه ساعت 18:30 در بوستان پرواز واقع در سعادت آباد، بلوار پاک‌نژاد، بوستان پرواز برگزار می‌شود. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

جدیدترین شماره «کلید ملی» روی دکه رفت...

‌به گزارش خبرنگار مهر، هفته نامه اقتصادی - فرهنگی «کلید ملی» در جدیدترین شماره خود با هادی خانیکی استاد ارتباطات و علوم اجتماعی درباره محمد زهرایی ناشر فقید گفتگو کرده و حاصل این گپ و گفت با عنوان «محمد زهرایی شهر را به کتاب پیوند زد» منتشر شده است؛ در این گفتگو آمده است: «اگر ما با نام زهرایی به کتاب و شهر و توسعه کتب در شهر می‌رسیم، متقابلاً اگر از کتاب و توسعه کتاب هم آغاز می‌کردیم، باز هم به زهرایی می‌رسیدیم. می‌خواهم بگویم نخستین سالگرد او نیست که مرا می‌کشاند از او یاد کنم، بلکه وقتی می‌خواهیم به نیازهای جدید شهر و نوآوری و تعداد کارهایی که باید در توسعه فرهنگی به آن پرداخته شود، بپردازیم، به زهرایی می‌رسیم. این حرف‌های کسی است که بیش از 40 سال رفاقت را با مرحوم محمد زهرایی گذرانده است.» در بخش«فرهنگشهر» این شماره از «کلید ملی» همچنین یادداشت‌هایی با عنوان «آن رونق سقف و در و درساره‌ ما کو؟» از محمدعلی موحد، «اینک این قلم زمین‌گیر است» از عبدالمجید معادیخواه، «دقت، وسواس، وجدان کاری» از سروش حبیبی و «گفت فعل...
ادامه مطلب

امضاء تفاهمنامه همکاری میان وزارت ورزش و تبیان در موضوع ازدواج...

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از مؤسسه تبیان، فعالیت‌های این موسسه را گامی مهم در رشد فرهنگی کشور عنوان کرد و گفت: اهمیت به مسائل جوانان و دغدغه های آنان از شاخصه های بروز مؤسسه تبیان است. گلزاری افزود: در حال حاضر 200 سایت به عنوان سایت همسریابی فعالیت می کنند. گاهی اوقات این سایت ها فیلتر می شوند، گاهی اوقات فیلتر نمی شوند و برخی مواقع به صورت پنهانی کار می کنند، به هر حال آنها از نظر ما غیرقانونی هستند. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود:در حال حاضر با همکاری مراکز مشاوره ازدواج معتبر روی مراکز مخصوص انتخاب همسر کار می کنیم. سازمان تبلیغات اسلامی (مؤسسه تبیان) نیز در زمینه اطلاع رسانی و تسهیل مسیر ازدواج جوانان فعالیت های درخشانی داشته است که قابل اعتماد می باشد و امید می رود با عقد تفاهم نامه همکاری در زمینه احیای نقش واسطین امر ازدواج با سازمان تبلیغات اسلامی (مؤسسه تبین)، گامی مهم در مرتفع کردن موانع ازدواج جوانان برداشته شود. گفتنی است دکتر بهمن بهمنی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی و همچنین مریم نجابتیان، مدیر گروه دفتر مشاوره وزارت ورزش و جوانان نیز در این بازدید دکتر گلزا...
ادامه مطلب

محل برگزاری نمایشگاه کتاب مشخص شد...

مدیر عامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی گفت: با عدم جابه جایی زمان برپایی نمایشگاه نفت در مکان دائمی نمایشگاه ها، احتمال میزبانی بار دیگر مصلی امام خمینی بیشتر شد چرا که دوستان وزارت نفت نتوانستند زمان نمایشگاه نفت را جا به جا کنند. به گزارش فارس، امیر مسعود شهرام نیا مدیر عامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ضمن اشاره به مکان برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار داشت: چالش اصلی حال حاضر نمایشگاه صنعت نفت است، اگر این نمایشگاه جا به جا نشود احتمال دارد بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب در مصلا برگزار شود. وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: با عدم جابه جایی زمان برپایی نمایشگاه نفت در مکان دائمی نمایشگاه ها، احتمال میزبانی بار دیگر مصلی امام خمینی بیشتر شد چرا که دوستان وزارت نفت نتوانستند زمان نمایشگاه نفت را جا به جا کنند. از این رو احتمالا نمایشگاه بیست و هشتم کتاب تهران بار دیگر در مصلا برگزار خواهد شد. وی در پاسخ به اینکه ظهر امروز جلسه هیات مدیره موسسه برگزار شده مصوباتی داشته یا خیر، گفت: در جلسه ظهر امروز پیرامون نمایشگاه کتاب اصفهان مواردی با جزئیات به تصویب رسید و پس از آن برای برگزاری نمایشگاه اراک مواردی مورد تاکید قرار گرفت. وی در پایان از حض...
ادامه مطلب

نمایش مستند زندگی هوگو چاوز در جشنواره مقاومت...

آفتاب: به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «مرز جنوبی» از ساخته های الیور استون که درباره زندگی هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا است در بخش بین الملل جشنواره فیلم «مقاومت» نمایش داده می شود. در این فیلم مستند علاوه بر چاوز با رهبران کشورهای آرژانتین، برزیل، اکوادور، بولیوی، کوبا و پاراگوئه نیز مصاحبه شده است. استون در مستند «مرز جنوبی» به دنبال نمایش تاریخچه مختصری از وقایع ونزوئلا و چگونگی به مقام ریاست جمهوری رسیدن هوگو چاوز است. دوربین او چاوز را دنبال و به محله کودکی او می‌رود و نشان می‌دهد که او در فقر متولد شد. فیلم استون ۱۰۲ دقیقه است که در بخش بین الملل جشنواره «مقاومت» به نمایش گذاشته می شود. یکی از دلایل انتخاب این فیلم مستند برای نمایش در بخش بین الملل جشنواره مقاومت به خاطر تفکر ضد امپریالیستی چاوز است. برگزاری جشنواره فیلم «مقاومت» در چهارگوشه ایران همچنین با خبر شدیم جشنواره فیلم «مقاومت» برای نخستین بار در چهارگوشه کشور برگزار می‌شود. در راستای برگزاری هرچه گسترده‌تر جشنواره فیلم «مقاومت» در جای جای کشور و گسترش عدالت فرهنگی مد نظر مقام معظم رهبری، با همت امور استان‌ها، این رویداد فرهنگی، سینمایی در سرخس، گواتر، بورالان و جزیره مینو برگزار خواهد شد. سرخس، گواتر، بور...
ادامه مطلب

موافقت با نمایش 6 فیلم در شبکه نمايش خانگی/ سه فیلمنامه مجوز ساخت گرفت...

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه 9 شهریور شورای پروانه نمایش خانگی كه با حضور اكثریت اعضا برگزار شد با نمایش فیلم های «دو شارلاتان نادان» به تهیه كنندگی عباس روزمه و کارگردانی رستم جهانگیری، «گروگان دو طرفه» به تهیه كنندگی و کارگردانی نصرت الله قاضی مقدم، «پاشنه بلند» به کارگردانی علی عطشانی و تهیه كنندگی پیمان عباسی، سریال عروسكی «كلاه قرمزی 93 ق 8 و 9» به کارگردانی ایرج طهماسب و تهیه كنندگی حمید مدرسی، سریال عروسكی «كلاه قرمزی 93 ق 10 و 11» به کارگردانی ایرج طهماسب و تهیه كنندگی حمید مدرسی و  «خوابی برای محیا» به تهیه كنندگی و کارگردانی غلامرضا ابوالقاسمی در شبکه نمایش خانگی  موافقت شد. همچنین در این جلسه با نمایش 9 عنوان فیلم خارجی نیز موافقت شد. موافقت با ساخت 3 فیلم ویدیویی شورای صدور پروانه با ساخت فیلم های ویدیویی برای 3 فیلمنامه موافقت کرد. شورای صدور پروانه ساخت فیلم های ویدیویی در جلسه 9 شهریور خود که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد با ساخت فیلمنامه های «آخرین ماشین دنیا» به تهیه كنندگی و كارگردانی اسماعیل راد، «یكشنبه، آكاردئون، گلهای شمعدانی» به تهیه ك...
ادامه مطلب

شهرام ناظری: 30 سال سکوت کردم...

در این ۳۰ سال چه واحدهای فرهنگی و چه مافیای پنهانی موسیقی به من ضربه زدند. من ۳۰ سال سکوت کردم و همین‌طور هم حرکت می‌کنم. به گزارش تسنیم، نشست خبری کنسرت شهرام ناظری صبح امروز ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. این هنرمند پیشکسوت که قرار است به زودی در تالار وزارت کشور کنسرت داشته باشد، گفت:‌ این کنسرت قرار بود توسط یک گروه خارجی و با همکاری بنده و حافظ ناظری برگزار شود. برنامه‌ریزی‌های ما از ۶ ماه قبل آغاز شد، با یک گروه خارجی قرارداد بستیم و بسیاری از دست‌اندرکاران آماده بودند تا این برنامه انجام شود، برنامه‌ای که قرار بود به نام صلح ایران به روی صحنه برود. ما دچار خسارت‌های مادی و معنوی شدیم ناظری در همین‌باره اضافه کرد: متأسفانه به دلیل اینکه همیشه موسیقی در کشور جدی گرفته نمی‌شود این برنامه لغو شد و ما دچار خسارت‌های مادی و معنوی شدیم. زیرا آن گروه‌ خارجی وقت‌شان را در شهریورماه خالی گذاشته بودند و فکر می‌کردند قرار است به ایران بیایند. وی افزود: این کنسرت قرار بود در سالن وزارت کشور برگزار شود و برای اینکه خسارت بیشتری نپردازیم خودم جور این موضوع را کشیدم و قرار شد برنامه&zwnj...
ادامه مطلب

بخشی از یادداشت‌های منتشرنشده جلال آل‌احمد...

آفتاب: در آستانه هجدهم شهریور و سالروز درگذشت جلال‌آل‌احمد، خواهرزاده این نویسنده شهیر ایرانی بخشی از یادداشت‌های روزانه این نویسنده را برای نخستین بار منتشر کرد. به گزارش مهر، چندی پیش، مقداری از دستنوشته‌های گمشد زنده‌یاد جلال آل‌احمد به طور اتفاقی در منزل وی پیدا شد و برای بررسی و انتشار در اختیار محمد حسین دانایی خواهرزاده وی قرار گرفت. مهمترین و در عین حال، آماده‌ترین قطعه در میان دستنوشته‌های چاپ نشده‌ای که اخیراً پیدا شده‌اند، خاطرات یا یادداشت‌های تقریباً روزانه جلال آل احمد است، مشتمل بر 2150 صفحه در چهار دفترچه. این یادداشت‌ها از تاریخ 18 مرداد 1334 شروع می‌شوند و تا حدود بیست ماه قبل از درگذشت او، یعنی تا تاریخ سه دی ماه 1346 ادامه می‌یابند. در این یادداشت‌ها، اطلاعات فراوانی وجود دارند، اعم از اطلاعات عمومی مربوط به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران و جهان، تا اطلاعات خصوصی مربوط به روابط دوستانه و امور خانوادگی و احوال شخصیه و خلجانات روحی جلال آل‌احمد و معاصران و معاشرانش.  بدون تردید، این اطلاعات می‌توانند کلید فهم بسیاری از مسایل مربوط به زندگی و زمانه جلال آل احمد و اطرافیانش...
ادامه مطلب

بازدید قائم‌مقام انجمن سینمای دفاع‌مقدس از پشت‌صحنه «تا آمدن احمد»...

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته 10 شهریورماه روح‌ الله سهرابی به همراه تعدادی از مدیران انجمن سینمای دفاع مقدس از پشت صحنه فیلم سینمایی «تا آمدن احمد» به کارگردانی ابوطالب صادق دقیقی در محل لوکیشن شهرک سینمایی غزالی دیدن کردند. در این دیدار که با ضبط صحنه‌هایی از بازی مهدی فقیه و  پرهام دلدار همراه بود برخی از عوامل فیلم در خصوص وضعیت تولید این فیلم سینمایی اظهارنظر کردند. صادق‌دقیقی کارگردان فیلم ضمن اشاره به قسمت‌های فیلمبرداری شده در مورد فضای ساختاری حاکم بر فیلم گفت: فیلم «تا آمدن احمد» نیاز شدید به استفاده از جلوه‌های ویژه کامپیوتری دارد که با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته با یک گروه متخصص و حرفه‌ای که مشاوره مربوط به نماهای دارای جلوه‌های ویژه را نیز به ما می‌دهد، قرار است دقایقی از فیلم که در فضای دفاع مقدس سپری می‌شود به طور کاملا حرفه‌ای و باورپذیر طراحی و اجرا شود. در ادامه پروانه مرزبان تهیه‌کننده فیلم سینمایی «تا آمدن احمد» نیز ضمن تقدیر ویژه از حضور قائم مقام و مدیران انجمن سینمای دفاع مقدس در پشت صحنه این فیلم، در خصوص موانع و شرایط تولید آثار دفاع مقدسی از جم...
ادامه مطلب

«رستاخیز» مجوز اکران گرفت...

پروانه نمایش فیلم سینمایی «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا‌ درویش صادر شد. به گزارش مهر، با توجه به اینکه حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی از ابتدای تابستان امسال از صدور پروانه نمایش فیلم سینمایی «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش خبر داد، اما هربار صدور پروانه نمایش این اثر در جلسه شورای صدور پروانه نمایش به هفته دیگر موکول می‌شد. طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر طی ۲ ماه گذشته، مشخص شد که مشکلات موجود سر راه اکران فیلم سینمایی «رستاخیز» برطرف شده و به زودی پروانه نمایش این فیلم صادر می‌شود، اما زمان صدور پروانه نمایش این فیلم سینمایی مشخص نبود تا اینکه جدیدترین خبرها حاکی از آن است که بالاخره پروانه نمایش «رستاخیز» صادر و حتی قرارداد پخش آن نیز بسته شده است. قرارست پخش این فیلم تاریخی - مذهبی را یکی از نهادهای معتبر فرهنگی کشور برعهده داشته باشد. «رستاخیز» به کارگردانی احمدرضا درویش، فیلمی تاریخی-مذهبی است که می‌توان آن را محصول سال ۱۳۸۹ دانست. این فیلم سینمایی در نهایت در سال ۱۳۹۲ و در سی و دومین دوره جشنواره فیلم فجر، نامزد دریافت سیمرغ بلورین در ۱۱ بخش شد که در ۸ بخش از جمله بهترین ک...
ادامه مطلب

انتقال مجسمه خیام به نیویورک/ تصاویر...

لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

چند درصد تهرانی‌ها اصلاً مطالعه نمی‌کنند؟...

بر اساس نتایج طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» ۲۷.۴ درصد پاسخگویان اظهار کرده‌اند که اصلاً اهل مطالعه نیستند، ۴۰.۴ درصد در حد «کم یا خیلی‌کم» و تنها ۳۲.۲ درصد در حد «زیاد یا خیلی‌زیاد» اهل مطالعه هستند. به گزارش مهر، چکیده طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» از سوی مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتشر شد. بر اساس این گزارش، در این نظرسنجی، ابعاد مختلف میزان مطالعه‌ شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش، پیمایش و نحوه گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه ساخت یافته است و حجم نمونه ۱۰۰۰ نفر بوده است. جهت استخراج داده‌های گزارش از نرم‌افزار spss و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری استقلال (کای‌اسکوئر)، t استیودنت، کروسکال والیس و برای شدت پیوند بین متغیرها از d سامرز و v کرامر به همراه سطح معنی‌داری آزمون (sig) استفاده شده است. نتایج حاصل از این نظرسنجی به شرح زیر است: حدود یک چهارم پاسخگویان (۲۷.۴ درصد) اصلاً اهل مطالعه نبوده و ۴۰.۴ درصد در حد «کم یا خیلی‌کم...
ادامه مطلب

سخنرانی عماد افروغ درباره جشنواره مقاومت در مجلس...

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به منظور بسط زمینه تفکر، نقد و نظریه پردازی در حوزه «سینمای مقاومت»، شناسایی و معرفی گونه های مختلف «مقاومت» در سینمای جهان و ایجاد فرصتی برای هم اندیشی استادان، پژوهشگران و سینماگران در اصلاح روندهای تولید، توزیع و نمایش آثار سینمای مقاومت» در داخل کشور و در سطح بین الملل و با امید نیل به تعاریف، نظریه ها و الگوهایی از سیاست فرهنگی مطلوب برای رشد و تعالی سینمای مقاومت برای نخستین بار و همزمان با برگزاری جشنواره، همایشی علمی  «سینمای مقاومت؛ نظریه ها، سیاست ها، نقدها» را برگزار می‌کند. عماد افروغ در راستای این همایش در مجلس شورای اسلامی سخنرانی می کند. جشنواره فیلم مقاومت به جنبه کیفی فیلم ها  توجه کند پرویز شیخ طادی کارگردان فیلم «روزهای زندگی» فعالیت در ژانر سینمای دفاع مقدس را سخت دانست و به دلایل مختلف این سختی اشاره کرد و گفت: عوامل مختلفی در ساخت فیلم در ژانر جنگی دخیل است که در با هم قرار گرفتن همه آنها در کنار یکدیگر فیلم جنگی را می سازد. این کارگردان ادامه داد: ابزار فیلمبرداری، وسایل صحنه فیلم های جنگی هم به نسبت فیلم های دیگر پیچیده ...
ادامه مطلب

افروزي: مشکل مصدوميت تشکري جدي نيست...

سیامک افروزی در مورد مصدومیت آرمین تشکری که در جریان بازی برابر آمریکا گریبان‌گیرش گفت: خوشبختانه مشکل تشکری جدی نیست و وی می‌تواند در بازی بعدی هم تیم ایران را همراهی کند. تنها مصدوم تیم در حال حاضر شهرام محمودی است که تا بعد از بازی برابر فرانسه اوضاعش بهتر خواهد شد. به نقل از فارس، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی جهان با نتیجه 3 بر 2 از سد آمریکا، قهرمان لیگ جهانی گذشت. در جریان این مسابقه آرمین تشکری هنگام زدن سرویس دچار مصدومیت شد و افروزی، پزشک تیم ملی بلافاصله به مداوای وی پرداخت. ملی‌پوشان ایران روز پنج‌شنبه در سومین مسابقه خود از ساعت 19 به مصاف فرانسه می‌روند. آرمين تشکريتيم ملي واليبالواليبال لینک منبع خبروب سایت خبری ورزش3 ...
ادامه مطلب

آمريکا - ايران؛ واليبال قهرماني جهان (ويديو)...

لینک منبع خبروب سایت خبری ورزش3 ...
ادامه مطلب

ایران 3 - آمریکا 2 / قهرمان جهان حریف ایران نشد...

تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-2 تیم ملی آمریکا قهرمان لیگ جهانی را شکست داد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در رقابت های قهرمانی جهان به مصاف آمریکا رفت. آمریکا تیمی است که همین اواخر به مقام قهرمانی لیگ جهانی دست یافت. ملی پوشان ایران که در اولین دیدار خود ایتالیا را شکست داده بودند، در دومین دیدار به مصاف یکی از قدرتمندترین تیم های جهان رفتند اما توانستند امتیاز اول را به نام خود ثبت کنند. ایران دومین امتیاز را هم گرفت اما آمریکا تیمی نبود که اجازه دهد ایران خیلی فاصله بگیرد. آمریکایی ها زود جبران کردند و از ایران پیش افتادند. آمریکا گرچه قهرمان لیگ جهانی است، اما مقابل ملی پوشان ایران برتری محسوسی نداشت و شاگردان کواچ پا به پای این تیم حرکت می کردند. در غیاب شهرام محمودی که به دلیل مصدومیت دو بازی تیم ملی را از دست داده، کار ایران سخت شده بود اما دفاع خوب ایران به آمریکایی ها اجازه نمی داد به راحتی به اهداف خود برسند. ایران با ضربه محمد موسوی به امتیاز سیزدهم رسید، در حالی که آمریکا هنوز در امتیاز 12 درجا می زد. در همین لحظه بود که مربی آمریکا درخواست وقت استراحت کرد. پس از پایان وقت استراحت، آمریکا اجازه نداد فاصله بیشتر ا...
ادامه مطلب

پیروزی شیرین تیم ملی ایران برابر آمریکا/ قهرمان لیگ جهانی به زانو درآمد...

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی والیبال ایران و آمریکا از ساعت 15:40 امروز سه شنبه در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی جهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم ملی ایران با حساب 3 بر 2 مقابل قهرمان لیگ جهانی 2014 پیروز شد تا انتقام شکست برابر حریف نیمه نهایی لیگ جهانی را بگیرد. شاگردان کواچ در این بازی ست‌های اول، دوم و پنجم را به ترتیب با امتیازات 25 بر 23، 25 بر 17 و 17 بر 15 برنده شدند و تنها ست سوم را 25 بر 19 و 25 بر 18 به حریف واگذار کردند. تیم ایران در شروع کار از معروف، قائمی، غفور، موسوی، غلامی، میرزاجانپور و ظریف(لیبرو) در ترکیب اصلی استفاده کرد و آمریکا هم در ارنج اولیه خود اندرسون، تایلور، کریستنسون، دیوید لی، هالت، مگوتوتیا و اریک شوجی(لیبرو) را به کار گرفت. تیم ایران بازی را خوب شروع کرد و حتی 3 بر یک از حریف پیش افتاد اما یک اشتباه از غفور و پس از آن پافشاری عجیب معروف به استفاده از بازیکن سرعتی در حالی که مدافعان آمریکا پیش روی وی بودند باعث شد تا حریف خود را پیدا کند و با چند دفاع خوب روی تور بتواند از تیم ایران فاصله بگیرد و وقت اول استراحت فنی را 8 بر 6 به سود خود ثبت کند. بعد از آن بازیکنان ایران بهتر ظاهر شدند و با چند دفاع خود 13 بر 12 ...
ادامه مطلب

حمله کلامي اميد نوروزي به وزير ورزش...

به گزارش "ورزش سه"، گودرزی که در آستانه مسابقات جهانی کشتی در تمرین حاضر شده بود تا به ملی پوشان روحیه بدهد هیچ پاداش یا هدیه ای همراه خود نبرده بود تا با واکنش کشتی گیران روبرو شود! کشتی گیران به همین دلیل ناراحت شدند و از وضع مالی نامناسب خود گفتند و اینکه 15 ماه است حقوقی دریافت نکرده اند! وزیر ورزش بعد از شنیدن این صحبتها گفت:« از کجا پول بدهم؟ از کجا بیاورم؟ خزانه خالی است. بروید ببنید هر چه بود برای شما!» این صحبتهای وزیر، واکنش کشتی گیران را به همراه داشت. امید نوروزی، قهرمان شیرازی المپیک به نمایندگی از کشتی گیران صحبتهای جالبی خطاب به وزیر ورزش انجام داد. نوروزی گفت:« نمی توانی کار کنی برای چه آمده ای؟ شما که می توانید ظرف یک ساعت، 30 میلیارد برای استقلال و پرسپولیس جور کنید چطور نمی توانید بدهی کشتی گیران را بدهید؟» حمله کلامی امید نوروزی به وزیر ورزش با واکنش گودرزی روبرو شد. وزیر که حسابی عصبانی شده بود گفت:« دوست ندارم کسی وظایفم را به من گوشزد کند. اصلا تو کی هشتی که اینطور حرف می زنی؟» اما جواب نوروزی:« من امید نوروزی هستم، قهرمان المپیک. اینجا دانشگاه نیست، اینجا ورزش است. اگر نمی توانستید کا...
ادامه مطلب

تصاویر:صفحه اول روزنامه های ورزشی امروز سه شنبه 11 شهریور 93...

تصاویر:صفحه اول روزنامه های ورزشی امروز سه شنبه 11 شهریور 93             لینک منبع خبروب سایت خبری تماشاگر ...
ادامه مطلب

وینگادا: به بازگشت کی‌روش خوشبینم/ او به فوتبال ایران کمک می‌کند...

نلو وینگادا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت کارلوس کی روش گفت: کی روش الان به پرتغال سفر کرده تا به کارهای شخصی اش برسد. آخرین باری که با همدیگر صحبت کردیم او خیلی امیدوار بود که با مسئولان فدراسیون فوتبال به توافق برسد و من هم خوشبین هستم کارلوس به ایران بازگشته و کارش را ادامه دهد. وی افزود: من الان اعتقاد دارم توافق و اتفاق نظر بین کی روش و مسئولان فدراسیون فوتبال بیشتر شده و نگاه هایشان برای ادامه همکاری به هم نزدیک تر است. سرمربی پرتغالی تیم فوتبال امید اضافه کرد: امیدوارم ایشان برای هدایت تیم ملی در جام ملت های آسیا به ایران بازگردد زیرا او بهترین گزینه است. کی روش شناخت خوبی نسبت به بازیکنان و حریفان تیم ملی دارد و حتی تعدادی از بازیکنان تیم امید شانس همراهی تیم ملی با هدایت کی روش در جام ملت ها را دارد. وی ادامه داد: من هم امیدوارم و هم دوست دارم کی روش به ایران بازگردد زیرا می تواند به فوتبال ایران کمک کند. وینگادا همچنین درخصوص غیبت مهدی شریفی و مرتضی پورعلی گنجی در تمرین صبح امروز تیم امید گفت: مطمئنا مشکل این دو بازیکن حل شده و به جمع نفرات تیم اضافه می شوند تا با در اختیار داشتن همه نفراتمان بتوانیم به بازی های آسیایی اینچئون به میدان ب...
ادامه مطلب

در برنامه نود ديشب چه گذشت؟...

بعد از اتمام هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران عادل فردوسی‌پور و برنامه نود بار دیگر در یک دوشنبه دیگر مهمان خانه‌های مردم بودند تا نزدیک به سه ساعت از فوتبال ایران در یک هفته گذشته حرف بزنند. مهم‌ترین بخش برنامه همان ابتدای آن بود که عادل فردوسی‌پور با علی کفاشیان به صخبت در خصوص وضعیت قرارداد کارلوس کی‌روش نشست. به گزارش تابناک، برنامه نود این هفته از ساعت 22:43 دوشنبه شب از شبکه سوم سیما روی آنتن رفت و سئوال پیامکی این هفته برنامه نود به تمدید قرارداد کی روش اختصاص پیدا کرده بود. در ابتدای برنامه گزارش کاملی از حضور کارلوس کی‌روش در فوتبال ایران و عملکرد وی در جام جهانی پخش شد. همچنین گزارشی از شکرانه، داور پیشکسوت فوتسال که چند روز پیش فوت کرد، روی آنتن رفت. کفاشیان: ته دلم به ماندن کی‌روش راضی نیست  علی کفاشیان که به برنامه 90 رفته بود در گفت و گو با عادل فردوسی پور از ماجراهای پیچیده قرارداد با مربی پرتغالی سخن گفت . او درباره تعویق در تمدید قرارداد کروش و البته بی برنامه ماندن تیم ملی گفت:«ما مشکلی با نبودن کروش نداریم چون برنامه های تیم ملی از مهرماه شروع می شود. ما دنبال بازی های خارجی هستیم. کروش نظرش این...
ادامه مطلب

از اعتراف رئیس فدراسیون تا پخش فیلم هندی/ فردوسی‌پور به چالش کشیده شد!...

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نود در حالی این هفته روی آنتن رفت که بخش عمده آن به تمدید قرارداد کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی اختصاص داشت. علی کفاشیان میهمان حضوری برنامه بود که مفصل درباره وضعیت سرمربی تیم ملی صحبت کرد. سئوال برنامه هم به سرمربی تیم ملی اختصاص داشت. "آیا با تمدید قرارداد کارلوس کی‌روش موافق هستید"؟ کفاشیان خودش در ابتدای برنامه گفت که بدون شوخی موافق تمدید قرارداد است ولی در میانه برنامه صادقانه اعتراف کرد که "ته دلش به تمدید قراداد راضی نیست". در ابتدای برنامه گزارش کاملی از حضور کارلوس کی‌روش در فوتبال ایران و عملکرد وی در جام جهانی پخش شد. همچنین گزارشی از شکرانه، داور پیشکسوت فوتسال که چند روز پیش فوت کرد، روی آنتن رفت. در میانه صحبت‌های کفاشیان، بخش 90 درجه و تقویم نود هم پخش شد. از سوژه‌های تقویم نود می‌توان به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر برزیل در شهریور 1351 یاد کرد. همچنین سنگین‌ترین شکست تیم ملی ایران به دیدار مقابل مجارستان بر می‌گشت که تیم ایران با نتیجه 5 بر صفر از این تیم شکست خورده بود. سوژه دیگر تقویم نود پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر تیم شاهین بود که سرخپوشان موفق شدند بازی باخته را با نتیجه 5 بر 2 عوض کنند. این در حالی است ...
ادامه مطلب

آنچلوتي: دي ماريا بخاطر پول به منچستر رفت...

به گزارش "ورزش سه"، رودریگز به رئال مادرید دقایق کمتری به میدان میرفت.حالا آنچلوتی سرمربی تیم کهکشانی درباره ی علت این جدایی دلایلی را عنوان میکند.او میگوید انگیزه ی این هافبک هجومی از رفتن به منچستر پول بیشتر بوده است. آنچلوتی در این باره میگوید:بعضی از بازیکنان دوست دارند برای قرار گرفتن در ترکیب رقابت کنند و بعضی ها هم ترجیح میدهند درآمد بیشتری داشته باشند. رئال مادرید امروز و با دراختیار گرفتن قرضی چیچاریتو از منچستریونایتد چهارمین و در واقع آخرین خرید تابستانی خود را بعد از تونی کروس،خامس رودریگز و کیلور ناواس انجام داد. آنخل دي مارياآنچلوتي (سرمربي)منچستر يونايتدرئال مادريد لینک منبع خبروب سایت خبری ورزش3 ...
ادامه مطلب

ورودثبت نام           
اخبار درج شده در سايت به صورت اتوماتيک توسط موتور جستجو گر خبر از سايت هاي منبع دريافت ميشوند و گویانيوز مسئوليتي در قبال محتواي آنها ندارد